CZY JEDYNY CZŁONEK RODZINY MOŻE NIE WYRAZIĆ ZGODY NA BYCIE OPIEKUNEM PRAWNYM OSOBY UBEZWŁASNOWOLNIONEJ?

opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionejZgodnie z obowiązującym prawem osoba ubezwłasnowolniona, aby dokonywać czynności prawnych potrzebuje pośrednictwa opiekuna prawnego wyznaczonego przez Sąd.

CZY OPIEKUNEM PRAWNYM MUSI BYĆ CZŁONEK RODZINY OSOBY UBEZWŁASNOWOLNIONEJ?

W ślad za przepisami KRO opiekunem prawnym powinien zostać ktoś z rodziny, jednak prawo nie wyłącza możliwości ustanowienia opiekunem osoby spoza rodzinnego kręgu.

Jeżeli osoba ubezwłasnowolniona nie ma krewnych lub żaden z członków rodziny lub osób bliskich nie jest w stanie pełnić roli opiekuna prawnego lub nie daje gwarancji należytego wykonywania tej funkcji – art. 149 § 3 KRO przewiduje możliwość zwrócenia się do właściwej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o wskazanie kandydata do tej roli.

CZY MOŻNA ODMÓWIĆ PEŁNIENIA FUNKCJI OPIEKUNA PRAWNEGO?

W ślad za art. 152 KRO w sytuacji ustanowienia przez Sąd opiekunem prawnym – zobowiązany musi tę opiekę podjąć oraz nie ma możliwości dobrowolnej rezygnacji. Istotnym jest jednak, iż Sąd może z ważnych powodów zwolnić taką osobę z ww. obowiązku.

W JAKI SPOSÓB UBIEGAĆ SIĘ O ZWOLNIENIE Z PEŁNIENIA FUNKCJI OPIEKUNA PRAWNEGO?

Stosownie do brzmienia art. 592 KRO osoba ustanowiona opiekunem może złożyć wniosek do Sądu opiekuńczego o zwolnienie od obowiązku objęcia opieki w terminie tygodnia od doręczenia jej postanowienia w tym przedmiocie.

Wówczas Sąd może:

  • oddalić wniosek – wtedy opiekun musi podjąć opiekę, gdyż w innym wypadku może zostać na niego nałożona kara grzywny;
  • uwzględnić wniosek – wówczas dotychczasowy opiekun zostanie zwolniony z obowiązku objęcia opieką, zaś na jego miejsce zostanie ustanowiony nowy opiekun;
powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz