SPRAWA O PODZIAŁ MAJĄTKU – Z JAKIMI KOSZTAMI SIĘ WIĄŻE?

sprawy o podział majątku

Niewątpliwie dokonanie podziału majątku u notariusza jest opcją znacznie szybszą i wiąże się z mniejszym stresem dla stron. Jednakże w sytuacji, gdy konflikt między małżonkami jest tak silny, że nie są w stanie dojść do porozumienia w tym zakresie, koniecznym jest dokonanie sądowego podziału majątku.

JAKA JEST OPŁATA SĄDOWA W SPRAWIE O PODZIAŁ MAJĄTKU?

W momencie wniesienia do Sądu Rejonowego wniosku o podział majątku wspólnego w załączeniu należy przedłożyć takie potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 1000 zł, natomiast jeśli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku – wysokość opłaty stałej wynosi 300 złotych.

CZYM JEST PROJEKT ZGODNEGO PODZIAŁU MAJĄTKU WSPÓLNEGO?

Jest to propozycja dotycząca wszystkich kwestii związanych z podziałem majątku – tj. jego składników, a także konkretnego sposobu ich podziału między strony.

CZY W SPRAWIE O PODZIAŁ MAJĄTKU NALEŻY SPODZIEWAĆ SIĘ JAKICHŚ DODATKOWYCH KOSZTÓW?

W sytuacji, gdy między Stronami dochodzi do sporu dotyczącego wartości poszczególnych składników majątku wspólnego powołuje się również biegłych sądowych celem sporządzenia wyceny np. nieruchomości. Wówczas biegłym przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę, które jest wliczane w koszty postępowania sądowego i rozliczane po wydaniu orzeczenia kończącego lub też alternatywnie Sąd wzywa strony jeszcze przed sporządzeniem opinii do uiszczenia zaliczki.

Dodatkowo jeśli w sprawie majątek w postaci nieruchomości jest dzielony w sposób fizyczny – zazwyczaj zachodzi konieczność powołania biegłego geodety lub ds. budownictwa i architektury.

KTO PONOSI KOSZTY W SPRAWIE O PODZIAŁ MAJĄTKU?

Co do zasady koszty ponoszą obie strony po równo. Wskazania jednak wymaga, iż opłatę sądową od wniosku o podział majątku wspólnego powinien uiścić wnioskodawca, jednakże zazwyczaj w orzeczeniu kończącym sprawę Sąd nakazuję zwrot połowy jej wysokości uczestnikowi. Wszelkie pozostałe koszty są rozliczane – albo na bieżąco w postaci wezwania przez Sąd do uiszczenia zaliczek np. na poczet wynagrodzenia biegłych, albo w orzeczeniu kończącym obciąża nimi obie strony.

Wskazania również wymaga, że w przypadku, gdy strona z uwagi na trudną sytuację materialną nie jest w stanie samodzielnie ponieść kosztów sądowych – może wnieść do sądu o zwolnienie z nich załączając formularz oświadczenia o aktualnej sytuacji finansowej.

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz