WAKACJE Z DZIECKIEM ZA GRANICĄ – CZY ZGODA DRUGIEGO RODZICA JEST KONIECZNA?

wakacje z dzieckiem za granicą

W przypadku planowania zagranicznego wypoczynku z małoletnim dzieckiem należy dokładnie przeanalizować czy wymagana jest zgoda drugiego rodzica. Niekiedy nawet pełnienie roli rodzica wiodącego nie pozwala na samodzielne decydowanie w tym zakresie, a uprzednie pozyskanie zgody od drugiego rodzica może oszczędzić wielu nieprzyjemnych sytuacji i konsekwencji.

WYJAZD ZA GRANICĘ A WŁADZA RODZICIELSKA

Kluczową kwestią dotyczącą podejmowania decyzji dotyczących dziecka (w tym wyjazdów za granicę) jest władza rodzicielska. Co do zasady przysługuje ona obojgu rodzicom, jednakże w przypadku rozwodu rodziców Sąd orzeka, które z nich i w jakim zakresie będzie ją sprawowało. Należy przypomnieć, iż władza rodzicielska może zostać ograniczona względem jednego lub obojga rodziców, Sąd może też jej pozbawić jednego lub obojga rodziców.

ROZWÓD RODZICÓW A WYJAZD DZIECKA ZA GRANICĘ

W przypadku, gdy rozwód rodziców jest w toku i sytuacja prawna dziecka związana ze sprawowaniem nad nim władzy rodzicielskiej nie została rozstrzygnięta – oboje rodzice powinni wyrazić zgodę na wyjazd małoletniego za granicę, nawet gdy dziecko pozostaje podczas podróży pod opieką drugiego z rodziców. Dopiero prawomocny wyrok Sądu orzekający o władzy rodzicielskiej może spowodować, że zgoda drugiego rodzica nie będzie konieczna. Ma to miejsce zawsze w przypadku pozbawienia drugiego rodzica władzy rodzicielskiej i w zależności od treści wyroku – niekiedy również w przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej. Jeśli zaś pomimo rozwodu Sąd pozostawi władzę rodzicielską obojgu rodzicom – wówczas zgoda drugiego z nich jest niezbędna każdorazowo.

CO W PRZYPADKU, GDY DRUGI Z RODZICÓW NIE CHCE WYRAZIĆ ZGODY NA WYJAZD?

Niekiedy zdarzają się przypadki, w których rodzice są silnie skonfliktowani, wobec czego chcąc zrobić na złość byłemu partnerowi – nie wyrażają zgody na wyjazd dziecka. W takiej sytuacji rodzic planujący wyjazd zagraniczny może zwrócić się do Sądu opiekuńczego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka o wydanie zezwolenia.

W JAKI SPOSÓB RODZIC POWINIEN WYRAZIĆ SWOJĄ ZGODĘ NA WYJAZD DZIECKA?

Zgoda powinna mieć charakter pisemny i wskazywać dane personalne dziecka oraz rodzica, pod którego opieką będzie małoletni. Taki dokument może mieć charakter jednorazowy (na jedną, konkretną podróż), jak i stały (na podróże aż do osiągnięcia przez małoletniego pełnoletności). Dodatkowo, jeśli dzieci jest kilkoro, wówczas rodzic organizujący wyjazd powinien dysponować zgodą drugiego rodzica osobno względem każdego małoletniego.

Wskazania wymaga, że niektóre państwa nie uznają pisemnej zgody, sporządzonej w zwykłej formie.  Wówczas konieczne jest notarialne poświadczenie podpisów.

JAKIE KONSEKWENCJE GROŻĄ RODZICOWI, KTÓRY WYJEDZIE WRAZ Z DZIECKIEM ZA GRANICĘ BEZ UZYSKANIA ZGODY DRUGIEGO RODZICA?

W takiej sytuacji, rodzic, który nie wyraził zgody może domagać się powrotu dziecka do Polski. Co więcej, rodzic organizujący wypoczynek może zostać pociągnięty nawet do odpowiedzialności karnej w postaci uprowadzenia małoletniego, co jest zagrożone karą pozbawienia wolności.

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz