Czy wejście w nowy związek przed orzeczeniem rozwodu warunkuje winę?

Sąd może orzec rozwód gdy nastąpi zupełny oraz trwały rozkład pożycia pomiędzy małżonkami, a także gdy ustały pomiędzy nimi wszelkie więzi. Może on być orzeczony z wyłącznej winy jednej strony, z winy obojga małżonków lub na zgodny wniosek Stron Sąd może zaniechać orzekania o winie.

KIEDY SĄD ORZEKA O WYŁĄCZNEJ WINIE JEDNEGO Z MAŁŻONKÓW?

Do orzeczenia przez Sąd wyłącznej winy dochodzi w przypadku działania lub zaniechania jednego z małżonków, które narusza przepisy obowiązującego prawa i zasady współżycia społecznego oraz powoduje zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Przykłady takich zachowań to m.in. popadnięcie w nałóg, dopuszczanie się gróźb, zdrada czy agresja.

CZY WEJŚCIE W NOWY ZWIĄZEK PODCZAS TRWANIA MAŁŻEŃSTWA JEST ZAWSZE UZNAWANE ZA WINĘ?

W czasie trwania postępowania do roli Sądu należy ustalenie kiedy strona dopuściła się zdrady małżeńskiej, jak w tamtym momencie wyglądała relacja stron, czy uprzednio doszło już do rozkładu pożycia małżeńskiego.

Wskazać należy, iż trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oraz wygaśnięcie wszelkich więzi łączących małżonków mogło nastąpić jeszcze przed wstąpieniem małżonka w nowy związek. Oznacza to, iż w takiej sytuacji zdrada nie była przyczyną rozpadu małżeństwa, a więc nie można uznać, że małżonek, który dopuścił się zdrady jest wyłącznie winny.

Tożsame stanowisko przyjmuje Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 września 2000 r., sygn. akt sprawy: IV CKN 112/00 „Związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz po dacie wystąpienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład”.

Istotnym jest, że nawet jeśli dopuszczenie się zdrady nie wpłynęło na rozpad pożycia małżeńskiego – ten sam małżonek mógł uprzednio poprzez zupełnie inne działanie lub zaniechanie doprowadzić do rozpadu małżeństwa i wygaśnięcia wszelkich więzi.

CZY TRWANIE W INNYM ZWIĄZKU PRZED ZAKOŃCZENIEM MAŁŻEŃSTWA POMIMO WCZEŚNIEJSZEGO ROZPADU POŻYCIA MOŻE BYĆ NEGATYWNIE TRAKTOWANE PRZEZ SĄD PRZY ORZECZENIU ROZWODU?

Kwestia ta jest bardzo ocenna, należy ją traktować i rozpatrywać indywidualnie, biorąc pod uwagę wszelkie towarzyszące okoliczności. Trzeba jednak wskazać, iż zgodnie z przepisami prawa rodzinnego – małżonkowie są zobowiązani do wzajemnej pomocy, wierności i współdziałania dla dobra rodziny.

Trwając w małżeństwie powinni przestrzegać wyżej wymienionych obowiązków, nawet jeśli planują rozwód.

JAK WYGLĄDA KWESTIA WCHODZENIA W NOWY ZWIĄZEK W PRZYPADKU POZOSTAWANIA W SEPARACJI?

Podkreślić należy, iż jeśli małżeństwo pozostaje w separacji – żadne z nich nie może zawrzeć nowego związku małżeńskiego.

Separacja polega na uchyleniu wspólnoty małżeńskiej. Jest to środek prawny łagodniejszy niż rozwód, pozwalający przemyśleć małżonkom kwestie dotyczące wspólnej przyszłości.

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy budowanie nowego związku w czasie separacji zostanie uznane przez Sąd przy rozwodzie jako dopuszczenie się zdrady małżeńskiej oraz czy będzie stanowiło podstawę do przypisania winy jednemu z małżonków. Kwestia ta jest zależna od wszystkich okoliczności współtowarzyszących oraz powinna być rozpatrywana w sposób indywidualny.

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz