WYKONANIE OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO – NA CZYM POLEGA I W JAKI SPOSÓB PRAWO CHRONI ROSZCZENIA UPRAWNIONEGO DO ALIMENTÓW?

wykonanie obowiązku alimentacyjnego

Obowiązek alimentacyjny jest instytucją prawną mającą zapewnić środki utrzymania tym członkom rodziny, którzy nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb.

W JAKIEJ FORMIE MOŻNA REALIZOWAĆ OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY?

Obowiązek alimentacyjny można wypełniać w całości lub w części zarówno poprzez świadczenia pieniężne oznaczone najczęściej kwotowo (rzadziej już ułamkowo od dochodów zobowiązanego), jak i poprzez osobiste starania polegające na pracy w rodzinnym gospodarstwie (dbanie o dom, piecza nad dziećmi, dbanie o ich edukacje i zdrowie).

W JAKI SPOSÓB UBIEGAĆ SIĘ O ALIMENTY?

W sytuacji, gdy osoba zobowiązana nie chce w sposób dobrowolny realizować swojego obowiązku alimentacyjnego, uprawniony może wystąpić do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionego lub zobowiązanego (zgodnie z przepisami KPC powód może sam zadecydować o właściwości) z pozwem o alimenty. Wówczas Sąd badając w pierwszej kolejności zasadność powództwa, a następnie usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz możliwości zarobkowe zobowiązanego, ustala w wyroku wysokość świadczenia.

CO W PRZYPADKU, GDY ZOBOWIĄZANYMI JEST KILKORO CZŁONKÓW RODZINY RÓWNOCZEŚNIE? KTO Z NICH MUSI WÓWCZAS PŁACIĆ ALIMENTY?

Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy rodzic w podeszłym wieku mający trójkę dzieci popada w niedostatek i potrzebuje wsparcia swoich dorosłych już dzieci. Zgodnie z doktryną dzieci nie odpowiadają solidarnie. Oznacza to, że każde z nich jest zobowiązane pomóc rodzicowi stosownie do jego usprawiedliwionych potrzeb, a także swoich możliwości zarobkowych i majątkowych. W praktyce polega to na tym, że Sąd orzeknie o obowiązku każdego z dzieci odrębnie i wcale nie muszą to być jednakowe kwoty.

CZY ISTNIEJE OCHRONA PRAWNA REALNEJ WARTOŚCI ZASĄDZONYCH ALIMENTÓW?

W związku z inflacją zmieniają się ceny produktów i usług. Oznacza to, że alimenty zasądzone kilka lat temu mogą stracić na aktualności i być niewystarczające. W takich przypadkach w wyniku m.in. zmiany siły nabywczej pieniądza, zmiany stosunków (m.in. jeśli rodzic, który dotychczas spełniał część swojego obowiązku alimentacyjnego poprzez osobiste starania przestanie się angażować) lub zmiany potrzeb uprawnionego – uprawniony może wystąpić do Sądu z powództwem o podwyższenie alimentów.

Istotne jest, że jest to uprawienie obustronne, gdyż np. w przypadku, gdy zmienią się możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica, będący zobowiązanym – może on wystąpić do Sądu z powództwem o obniżenie alimentów.

 

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz