OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY RODZICÓW WZGLĘDEM PEŁNOLETNICH DZIECI

obowiązek alimentacyjny

Wbrew powszechnemu przekonaniu – uzyskanie przez dziecko pełnoletności nie jest równoznaczne z możliwością uchylenia się przez rodzica od realizacji obowiązku alimentacyjnego. Do kiedy w takim razie trwa roszczenie alimentacyjne dziecka względem rodzica?

DO KIEDY RODZIC MUSI PŁACIĆ ALIMENTY NA DZIECKO?

Przepisy prawa nie wskazują jednoznacznego terminu wygaśnięcia roszczenia obowiązku alimentacyjnego dzieci względem rodziców. Istotne jest, że nie zawsze jest to moment uzyskania przez dziecko pełnoletności. Roszczenie dotyczące obowiązku alimentacyjnego wygasa dopiero wówczas, gdy dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać, a jego dochody są wystarczające do pokrycia jego usprawiedliwionych potrzeb. Powyższe oznacza, iż obowiązek ten wygaśnie np. gdy dziecko ukończy szkołę i nie zdecyduje się na kształcenie na uczelni wyższej oraz podejmie pracę zarobkową, kiedy ukończy studia i podejmie pracę zawodową lub też w sytuacji, gdy dziecko nie stara się usamodzielnić (np. celowo nie podejmuje pracy zarobkowej mimo posiadania stosownego wykształcenia).

Według powyższego, nawet jeśli dziecko nie pozostaje już pod władzą rodzicielską, ale np. bez zbędnej zwłoki podejmuje studia wyższe, wykazuje uzdolnienia, a przede wszystkim zaangażowanie – wówczas rodzic, jeśli jest w stanie temu podołać (finansowo i zdrowotnie) – ma obowiązek uiszczania alimentów na rzecz pełnoletniego dziecka.

JAK USTALA SIĘ WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW OD RODZICÓW NA RZECZ PEŁNOLETNICH DZIECI?

Podobnie jak w odniesieniu do dzieci małoletnich – Sąd bada usprawiedliwione potrzeby dziecka i możliwości zarobkowe i finansowe rodzica. Należy podkreślić, iż obowiązek alimentacyjny pomiędzy dorosłymi jest oceniany mniej rygorystycznie niż względem małoletnich dzieci, wobec czego uiszczenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dorosłego dziecka nie może prowadzić do popadnięcia przez rodzica w niedostatek.

Co więcej w odniesieniu do dzieci pełnoletnich Sąd nie musi uwzględniać zasady równej stopy życiowej dzieci i rodziców.

KIEDY RODZIC MOŻE SIĘ UCHYLIĆ OD OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO WZGLĘDEM PEŁNOLETNIEGO DZIECKA?

Taka możliwość istnieje w kilku przypadkach:

  1. usamodzielnienie się dziecka,
  2. jeśli jest to nadmierny uszczerbek dla rodzica i prowadzi do popadnięcia rodzica w niedostatek,
  3. kiedy pełnoletnie dziecko nie stara się usamodzielnić mimo niepodjęcia dalszej nauki.

KIEDY RODZIC NIE MOŻE SIĘ UCHYLIĆ OD OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO WZGLĘDEM PEŁNOLETNIEGO DZIECKA?

  1. gdy dziecko z pełnym zaangażowaniem i bez zbędnej zwłoki podejmuje dalsze kształcenie, a płacenie alimentów nie powoduje zbytniego uszczerbku na utrzymaniu rodzica,
  2. kiedy dziecko jest osobą z niepełnosprawnością lub jest szczególnie chorowite, wobec czego nie ma możliwości usamodzielnienia się.
powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz