Prawo cywilne

Adwokat prawa cywilnego – Warszawa

Kancelaria Adwokacka w Warszawie specjalizuje się w świadczeniu profesjonalnych usług z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Normy prawa cywilnego regulują niemalże wszystkie aspekty naszego życia, albowiem każdy przejaw aktywności znajduje odzwierciedlenie w przepisach. O ile podejmowanie codziennych czynności rodzi oczywiste skutki, tak postępowanie w sprawie o zniesienie współwłasności czy sprawie spadkowej wymaga specjalistycznej wiedzy, której praktyczne zastosowanie doprowadzi do osiągnięcia zamierzonego skutek prawnego.

Świadczona przez Kancelarię Adwokacką pomoc z zakresu prawa cywilnego obejmuje m.in.:

 • udzielnie porad prawnych,
 • sporządzenie analiz i opinii prawnych,
 • reprezentowanie klientów przed sądami i urzędami,
 • reprezentowanie klientów w postępowania egzekucyjnych przed komornikami,
 • udział w negocjacjach między stronami,
 • udział w postępowaniach mediacyjnych,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie różnego rodzaju pism, w tym m.in.: wezwanie do zapłaty, wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy, itd.,
 • sporządzanie pism procesowych, w tym m.in.: pozwów, wniosków w postępowaniu nieprocesowym, wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, odpowiedzi na pozew, sprzeciwów od nakazów zapłaty, sprzeciwów od wyroków zaocznych, środków odwoławczych (apelacji, zażaleń, skarg), wniosków o zabezpieczenie, wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Nasza Kancelaria reprezentuje Klientów w szczególności w sprawach cywilnych o:

 • rozwód,
 • podział majątku,
 • zapłatę,
 • stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku,
 • zachowek,
 • zniesienie współwłasności,
 • zasiedzenie,
 • dochodzenie odszkodowań oraz zadośćuczynień,
 • eksmisję,
 • ustanowienie służebności,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • wyjawienie majątku,
 • upadłość konsumencką,
 • tzw. wieczystoksięgowych

oraz w sprawach dotyczących ochrony prawa własności m.in. o wydanie rzeczy, zaniechanie naruszeń, przywrócenie stanu poprzedniego, wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, w tym za bezumowne korzystanie i innych.

Jedną z najbardziej obszernych dziedzin prawnych jest prawo cywilne, które reguluje stosunki pomiędzy podmiotami prywatnymi. Składa się z kilku działów:

 • ogólnego, który obejmuje, m.in. ustalenie zdolności do czynności prawnych, kwestie całkowitego i częściowego ubezwłasnowolnienia,
 • prawa rzeczowego – czyli regulującego kwestie związane z prawem własności oraz innych praw do rzeczy i zwierząt: jego powstaniem, treścią, zmianą i ustaniem,
 • prawa spadkowego – które dotyczy norm regulujących kwestię przejścia praw po osobie zmarłej,
 • prawa rodzinnego – dotyczy części kwestii wynikających ze stosunków prawnorodzinnych,
 • zobowiązań – w tym zakresie reguluje wymianę dóbr i usług oraz wykonania należnych zobowiązań.

Prowadzona przez nas na terenie Warszawy Kancelaria podejmuje się różnych spraw cywilnych. Zajmuje się nimi adwokat specjalizujący się w prawie cywilnym. Aby nie narazić się np. na przegranie sporu czy niekorzystne zawarcie umowy, warto powierzyć sprawy z tego zakresu profesjonaliście. Z racji tego, że prawo cywilne jest niezwykle obszerne, znajomość poszczególnych przepisów dla osób, które na co dzień nie zajmują się ich zgłębianiem, może spowodować popełnianie błędów w codziennych sytuacjach i narażanie się na niepotrzebne straty finansowe. Z pomocą adwokata – dzięki jego wiedzy i doświadczeniu – można będzie uniknąć tego.

Reprezentujemy Klientów zakresie prawa cywilnego przed sądami wszystkich instancji na ternie Warszawy oraz całego kraju.

Kancelaria Adwokacka — Adwokat Karolina Karlińska-Markiewicz

Dane kontaktowe

Kancelaria Adwokacka
ul. Pankiewicza 1 lok. 11
00-696 Warszawa

+48 692 656 954
22 243 48 37
karolina.karlinska-markiewicz@adwokatura.pl
biuro@adwokatkkm.pl