Wezwanie do zapłaty

W sytuacji, gdy osoba fizyczna, firma lub dowolna, inna organizacja jest nam winna pieniądze i nie reguluje swojego zobowiązania w ustalonym wcześniej terminie, warto skorzystać z instrumentów prawnych, pozwalających na skuteczne dochodzenie swojej wierzytelności. Bardzo często efektywne okazuje się wezwanie do zapłaty, będące formą egzekwowania należności i jednocześnie szansą dla dłużnika na polubowne rozwiązanie problemu bez wchodzenia na drogę sądową. Poprawnie sporządzony nakaz powinien zawierać określone elementy. Chcąc go napisać, warto skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej.

Co musi znaleźć się w wezwaniu do zapłaty?

Aby pismo kierowane przez stronę domagającą się spłaty długu było skuteczne i jednocześnie zgodne z obowiązującym prawem, w jego treści powinny znaleźć się następujące elementy:

  • miejscowość oraz data sporządzenia dokumentu, np. Warszawa, 01.04.2020 r.,
  • oznaczenie nadawcy i adresata,
  • wskazanie powodu, dla którego ubiegamy się o pieniądze (np. opis wykonanej usługi, zawartej umowy, wystawionej faktury itp.),
  • kwota do zapłacenia oraz wysokość ewentualnych odsetek za zwłokę,
  • termin, w jakim adresat wezwania powinien uregulować swoje zobowiązanie,
  • numer rachunku bankowego wierzyciela lub informacja o innym niż przelew sposobie płatności (gotówka, przekaz pocztowy),
  • podpis nadawcy.

Gotowe wezwanie do zapłaty należy wysłać listem poleconym – najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, choć nie jest to obowiązkowe. Nie ma też konieczności dostarczania kolejnych wezwań, zwanych potocznie „ostatecznymi” czy „przedsądowymi”. Już po zignorowaniu pierwszego pisma wierzyciel ma bowiem prawo do złożenia pozwu. Powyższe określenia stosowane są często przez firmy windykacyjne, jako element gry psychologicznej, jednak z prawnej perspektywy nie mają większego znaczenia.

Pomoc adwokata przy sporządzaniu wezwania

Choć wezwanie do zapłaty może być sporządzone osobiście przez podmiot domagający się zwrotu należności, praktyka pokazuje, że znacznie większą skuteczność osiągają pisma, które w imieniu wierzyciela przygotowuje kancelaria adwokacka. Odbiór dokumentu, pod którym podpisał się prawnik, jest dla dłużnika czytelnym sygnałem, że druga strona podjęła już pewne kroki w celu wyegzekwowania należności. Skoro w sprawę zaangażowany jest adwokat, to pewnie wierzyciel nie zawaha się również walczyć o należne pieniądze na drodze sądowej. Wsparcie eksperta w pisaniu wezwań do zapłaty jest więc nie tylko gwarancją poprawności pisma od strony formalnej, ale także skutecznym elementem domagania się swoich wierzytelności od dłużnika.

Kancelaria Adwokacka — Adwokat Karolina Karlińska-Markiewicz

Dane kontaktowe

Kancelaria Adwokacka
ul. Pankiewicza 1 lok. 11
00-696 Warszawa

+48 692 656 954
22 243 48 37
karolina.karlinska-markiewicz@adwokatura.pl
biuro@adwokatkkm.pl