WARUNKI UDZIELENIA ZEZWOLENIA NA ODBYCIE KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI W SYSTEMIE DOZORU ELEKTRONICZNEGO

dozór elektronicznyKara pozbawienia wolności nie zawsze musi wiązać się z pobytem w zakładzie karnym. Sąd mając na uwadze funkcje wychowawczą,  jeśli uzna to za celowe, wyda postanowienie o odbyciu kary w systemie dozoru elektronicznego. Jest to zastępcza forma, która nie izoluje całkowicie od życia w społeczeństwie, jednocześnie nakładając określone środki kontroli skazanego.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK NA ODBYCIE KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI W SYSTEMIE DOZORU ELEKTRONICZNEGO?

  • skazany,
  • obrońca skazanego,
  • prokurator,
  • kurator sądowy zawodowy,
  • dyrektor zakładu karnego (tylko w sytuacji, gdy skazany przebywa w zakładzie karnym);

KIEDY SKAZANY MOŻE STARAĆ SIĘ O DOZÓR ELEKTRONICZNY?

Na podstawie art. 43la. Kodeksu karnego wykonawczego skazany może starać się o dozór gdy:

  • orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy,
  • jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary,
  • skazany posiada określone miejsce stałego pobytu (nie zamieszkania),
  • osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły na to zgodę,
  • nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne;

JAKI SĄD JEST WŁAŚCIWY W SPRAWIE WNIOSKU?

Sądem właściwym co do zasady jest Sąd Okręgowy wydział penitencjarny, w którego okręgu skazany przebywa.  (Art. 3 § 2 Kodeks Karny Wykonawczy)

CZY WNIOSEK PODLEGA OPŁACIE?

Nie, wniosek do sądu o udzielnie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest wolny od opłat.

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz