Czy środki małżonków zgromadzone na otwartym funduszu emerytalnym lub pracowniczym funduszu emerytalnym podlegają podziałowi?

Czy środki małżonków zgromadzone na otwartym funduszu emerytalnym lub pracowniczym funduszu emerytalnym podlegają podziałowiDecydując się na podział majątku w pierwszej kolejności byli małżonkowie powinni ustalić co wchodzi w skład ich majątku wspólnego. Nie ulega wątpliwości, iż wspólne są m.in. pobierane wynagrodzenie za pracę, dochody z majątku małżonków, wierzytelności, spółdzielcze prawo do lokalu czy oszczędności zgromadzone na rachunkach bankowych stron.

Niekiedy małżonkowie zapominają jednak, iż w skład majątku wspólnego wejdą również środki zgromadzone na otwartych i pracowniczych funduszach emerytalnych.

Takie stanowisko wyraził również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z 3 lutego 2016 r. wydanego w sprawie o sygn. V CSK 323/15: „Środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków należą do majątku wspólnego„.

CZY ISTNIEJE OBOWIĄZEK PRZEDŁOŻENIA INFORMACJI O STOSUNKACH MAJĄTKOWYCH PRZEZ CZŁONKA OFE?

Przy złożeniu wniosku o przyjęcie do Otwartego Funduszu Emerytalnego zainteresowany jest zobowiązany, ażeby w formie pisemnej złożyć oświadczenie o łączących go z małżonkiem stosunkach majątkowych.

W przypadku, gdy związek małżeński zawarła osoba, która jest już członkiem OFE – również ciąży na niej obowiązek poinformowania o zmianie jego stosunków majątkowych – w przeciwnym razie w przypadku wystąpienia ewentualnej szkody z tego tytułu, OFE nie poniesie odpowiedzialności.

CO SIĘ DZIEJE ZE ZGROMADZONYMI ŚRODKAMI PO ROZWODZIE?

Zgodnie z art. 126 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych: „Jeżeli małżeństwo członka otwartego funduszu uległo rozwiązaniu przez rozwód lub zostało unieważnione, środki zgromadzone na rachunku członka funduszu, przypadające byłemu współmałżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, są przekazywane w ramach wypłaty transferowej na rachunek byłego współmałżonka w otwartym funduszu„.

Żeby taka wypłata transferowa mogła mieć miejsce niezbędne jest przedłożenie dokumentu, który stwierdza podział majątku – np. postanowienia Sądu.

CZY PO PODZIALE MAJĄTKU ŚRODKI Z FUNDUSZU MOGĄ ZOSTAĆ WYPŁACONE W GOTÓWCE?

OFE nie przewiduje takiej możliwości, jedynym sposobem przekazania środków jest wypłata transferowa na konto w funduszu byłego małżonka.

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz