Czy środki małżonków zgromadzone na otwartym funduszu emerytalnym lub pracowniczym funduszu emerytalnym podlegają podziałowi?

Decydując się na podział majątku w pierwszej kolejności byli małżonkowie powinni ustalić co wchodzi w skład ich majątku wspólnego. Nie ulega wątpliwości, iż wspólne są m.in. pobierane wynagrodzenie za pracę, dochody z majątku małżonków, wierzytelności, spółdzielcze prawo do lokalu czy oszczędności zgromadzone na rachunkach bankowych stron.

DO KTÓREGO MAJĄTKU WCHODZĄ ŚRODKI Z OTWARTEGO LUB PRACOWNICZEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO?

Niekiedy małżonkowie zapominają jednak, iż w skład majątku wspólnego wejdą również środki zgromadzone na otwartych i pracowniczych funduszach emerytalnych.

Takie stanowisko wyraził również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z 3 lutego 2016 r. wydanego w sprawie o sygn. V CSK 323/15: „Środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków należą do majątku wspólnego„.

CZY ISTNIEJE OBOWIĄZEK PRZEDŁOŻENIA INFORMACJI O STOSUNKACH MAJĄTKOWYCH PRZEZ CZŁONKA OFE?

Przy złożeniu wniosku o przyjęcie do Otwartego Funduszu Emerytalnego zainteresowany jest zobowiązany, ażeby w formie pisemnej złożyć oświadczenie o łączących go z małżonkiem stosunkach majątkowych.

W przypadku, gdy związek małżeński zawarła osoba, która jest już członkiem OFE – również ciąży na niej obowiązek poinformowania o zmianie jego stosunków majątkowych – w przeciwnym razie w przypadku wystąpienia ewentualnej szkody z tego tytułu, OFE nie poniesie odpowiedzialności.

CO SIĘ DZIEJE ZE ZGROMADZONYMI ŚRODKAMI PO ROZWODZIE?

Zgodnie z art. 126 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych: „Jeżeli małżeństwo członka otwartego funduszu uległo rozwiązaniu przez rozwód lub zostało unieważnione, środki zgromadzone na rachunku członka funduszu, przypadające byłemu współmałżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, są przekazywane w ramach wypłaty transferowej na rachunek byłego współmałżonka w otwartym funduszu„.

Żeby taka wypłata transferowa mogła mieć miejsce niezbędne jest przedłożenie dokumentu, który stwierdza podział majątku – np. postanowienia Sądu.

CZY PO PODZIALE MAJĄTKU ŚRODKI Z FUNDUSZU MOGĄ ZOSTAĆ WYPŁACONE W GOTÓWCE?

OFE nie przewiduje takiej możliwości, jedynym sposobem przekazania środków jest wypłata transferowa na konto w funduszu byłego małżonka.

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz