Dozór elektroniczny. Zmiany przepisów z 2023 roku

dozór elektroniczny zmianySystem dozoru elektronicznego (SDE), zwany potocznie „bransoletą” to instytucja prawa karnego wykonawczego, która umożliwia wykonanie kary pozbawienia wolności w szczególnych warunkach – poza zakładem karnym.

Ostatnia nowelizacja przepisów obejmujących gałąź prawa karnego miała także wpływ na ww. instytucję. Intencją ustawodawcy było:

1) poszerzenie katalogu skazanych mogących odbywać orzeczoną karę w SDE,

2) racjonalizacja i usprawnienie systemu udzielania zezwoleń na odbywanie kary pozbawienia wolności w SDE.

CO SIĘ ZMIENIŁO W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ KODEKSU KARNEGO WYKONAWCZEGO?

zmiany przepisów dozór elektroniczny

KOMISJA PENITENCJARNA CO TO ZA ORGAN I KIEDY MOŻE UDZIELIĆ ZEZWOLENIA NA ODBYCIE KARY W SYSTEMIE DOZORU ELEKTRONICZNEGO?

Komisja penitencjarna jest nowością w zakresie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego. Jest to organ, który powołuje dyrektor zakładu karnego na jego terenie. Uprzednio do obowiązków komisji penitencjarnej należało skierowanie skazanego do właściwego zakładu karnego, sporządzanie i wyrażanie opinii, ocena przebiegu resocjalizacji skazanego, zaś obecnie również udzielanie zezwolenia na odbywanie przez skazanego kary w SDE. Należy mieć jednak na uwadze, że komisja nie zawsze będzie organem właściwym do udzielania przedmiotowego zezwolenia, gdyż aby przysługiwało jej to uprawnienie muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

  • wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności, która nie przekracza 4 miesięcy, a także nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 k.k. (recydywa),

  • skazany rozpoczął już wykonywanie kary w zakładzie karnym,

  • odbywaniu kary pozbawienia wolności w SDE nie stoją na przeszkodzie szczególne względy, które świadczą o tym, że w przypadku odbycia kary w SDE nie zostaną osiągnięte cele kary,

  • dotychczasowa postawa oraz zachowanie skazanego w zakładzie karnym przemawiają za udzieleniem zezwolenia na odbycie kary w SDE,

  • skazany ma miejsce stałego pobytu,

  • osoby pełnoletnie, które zamieszkują wraz ze skazanym wyraziły zgodę na odbywanie przez niego kary w SDE,

  • odbywaniu kary w SDE nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne;

Dowiedz się więcej o wsparciu, którego udzielamy Klientom w sprawach karnych.

 

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz