Przysposobienie małoletniego – czyli aspekty prawne adopcji

Adopcja to według prawa uznanie dziecka, z którym adopcyjnych rodziców nie łączy więź biologiczna. Jej skutkiem jest powstanie więzi prawnych między przysposobionym, a przysposabiającymi na wzór uprawnień i obowiązków wynikających z rodzicielstwa.

KIEDY WEDŁUG PRAWA MOŻLIWA JEST ADOPCJA?

Zgodnie z art. 114 KRO można przysposobić tylko osobę małoletnią – czyli taką, która nie ukończyła 18 roku życia i tylko w trosce o jej dobro.

KTO MOŻE PRZYSPOSOBIĆ MAŁOLETNIEGO?

Osoba przysposabiająca zgodnie z art. 1141 KRO musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, a jej kwalifikacje osobiste muszą wskazywać na to, że będzie się należycie wywiązywać ze swoich obowiązków. Ponadto musi posiadać opinię kwalifikacyjną i ukończyć szkolenie organizowane przez ośrodek adopcyjny.

Co więcej pomiędzy rodzicem adopcyjnym, a małoletnim – w związku z art. 1141 § 2 KRO powinna być odpowiednia różnica wieku, jednakże przepisy nie definiują sformułowania „odpowiednia” i poddają każdą sprawę indywidualnie pod rozwagę i ocenę Sądu.

Powyższe wymagania mają na celu dopilnowanie, aby rodzice adopcyjni byli w stanie zadbać o byt dziecka, byli fizycznie w stanie się nim zająć, a także aby wyróżniali się postępowaniem zgodnym z zasadami moralnymi, celem odpowiedniego wychowania małoletniego.

CZY W PRZYPADKU ADOPCJI BRANA JEST POD UWAGĘ ZGODA MAŁOLETNIEGO?

Uregulowania kodeksowe wskazują, iż w sytuacji, gdy przysposabiany ukończył 13 lat – Sąd powinien go wysłuchać, a jeśli nie ukończył on 13 lat Sąd może go wysłuchać, gdy dziecko rozumie czym jest przysposobienie.

CZY DO ADOPCJI WYMAGANA JEST ZGODA RODZICÓW BIOLOGICZNYCH?

Art. 119 KRO stanowi, iż taka zgoda jest wymagana w przypadku, gdy rodzice biologiczni nie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, nie są znani lub gdy nie da się z nimi porozumieć.

Należy także wskazać, że Sąd z uwagi na szczególne okoliczności może orzec adopcję mimo braku zgody rodziców biologicznych, gdy ich odmowa stoi w sprzeczności z dobrem małoletniego.

NA CZYM POLEGA PROCEDURA ADOPCYJNA?

Początkowo należy złożyć wymagane dokumenty do ośrodka adopcyjnego, gdzie odbywa się ocena kandydatów. Do takich dokumentów należą m.in. odpis aktu małżeństwa, życiorys, zaświadczenia o zameldowaniu i zarobkach, zaświadczenia lekarskie.

Następnie kandydaci na rodziców adopcyjnych są kierowani na szkolenie, a po uzyskaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej odbywa się okres wyczekiwania na dziecko, w którym przysposabiający mają szansę zapoznać się z sytuacją prawną, rodzinną oraz stanem zdrowia małoletniego.

Kolejnym etapem jest odbycie pierwszego kontaktu i ewentualne złożenie wniosku do Sądu, który bada wszelkie okoliczności kierując się dobrem dziecka.

Podkreślić należy, iż przysposabiających w trakcie trwania procesu adopcyjnego, a także po jego zakończeniu wspiera ośrodek adopcyjny.

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz