Separacja czy rozwód – jaką decyzję podjąć?

separacja czy rozwódW przypadku, gdy związek małżonków się nie układa często pojawia się decyzja o przerwie lub jego zakończeniu. Decyzja jest na tyle poważna, że należy uprzednio wnikliwe zbadać różnice pomiędzy instytucją rozwodu i separacji, aby wybór był w pełni świadomy i przemyślany.

JAKIE SĄ RÓŻNICE POMIĘDZY ROZWODEM A SEPARACJĄ?

  • MOŻLIWOŚĆ ZNIESIENIA

Kluczowym jest, że separacja jest instytucją prawną, którą można znieść, zaś rozwód jest trwały. Separację można interpretować jako przerwę w małżeństwie, podczas której małżonkowie mogą przemyśleć czy ich dalsze, wspólne życie jest możliwe do uratowania. Separacja nie powoduje ustania małżeństwa, a rozwód tak.

  • WINA MAŁŻONKA

Orzeczenia rozwodu nie może żądać małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia, a w przypadku separacji nie ma takich ograniczeń – o jej orzeczenie może wnioskować każdy z małżonków (również ten wyłącznie winny rozpadowi pożycia).

  • OBOWIĄZEK WZAJEMNEJ POMOCY MAŁŻONKÓW

Kolejną kwestią jest ustawowy obowiązek wzajemnej pomocy ciążący na małżonkach. Rozwód powoduje ustanie wspomnianego obowiązku (należy zaznaczyć, że obowiązek ten nie jest tożsamy z obowiązkiem alimentacyjnym), a separacja nie.

  • MOŻLIWOŚĆ ORZECZENIA

Przesłankami rozwodu są trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków, tj. ustanie więzi fizycznej, ekonomicznej oraz uczuciowej, zaś w odniesieniu do separacji rozkład pożycia musi być jedynie zupełny (wyłączona jest przesłanka trwałości). Co więcej w obu przypadkach musi to być zgodne z zasadami współżycia społecznego.

  • TRYB POSTĘPOWANIA

Rozwód zawsze odbywa się w trybie procesowym, natomiast w przypadku separacji – jeśli małżonkowie wnoszą o nią wspólnie i zgodnie – w trybie nieprocesowym. Jeśli kwestia separacji jest sporna, wówczas podobnie jak w przypadku rozwodu – sprawa jest rozpatrywana w trybie procesowym.

  • MOŻLIWOŚĆ ZMIANY NAZWISKA

W przypadku separacji małżonek w dalszym ciągu nosi nazwisko przyjęte przy zawarciu związku małżeńskiego, natomiast przy rozwodzie małżonek, który przyjął nazwisko drugiego małżonka może w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia orzeczenia Sądu o rozwodzie – powrócić do nazwiska sprzed ślubu. 

JAKIE SĄ PODOBIEŃSTWA MIĘDZY INSTYTUCJĄ SEPARACJI I ROZWODU?

  • WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA

W wyniku orzeczenia Sądu zarówno o separacji jak i o rozwodzie ustaje ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej.

  • OPŁATA SĄDOWA

Opłata od pozwu o rozwód wynosi 600 zł, a w przypadku, gdy Strony rozwiodą się bez orzekania o winie – Sąd zwraca połowę opłaty (300 zł). Odnośnie do separacji wysokość standardowej opłaty jest jednakowa jak w przypadku rozwodu – 600 zł, natomiast gdy małżonkowie wnoszą o separacje zgodnie i wspólnie – wysokość opłaty to 100 zł.

  • ZAKRES ORZECZENIA

W przypadku obu instytucji Sąd orzeka czy któryś z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia Stron, a jeśli tak to który. Dodatkowo, gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci Sąd orzeka także o ich miejscu pobytu, sprawowaniu władzy rodzicielskiej i obowiązku alimentacyjnym. W obu przypadkach Sąd orzeka o sposobie korzystania z wspólnego mieszkania oraz może dokonać podziału majątku wspólnego, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz