Uniemożliwianie przez byłego małżonka korzystania z wspólnego mieszkania – wzajemne rozliczenia

Uniemożliwianie korzystania z wspólnego mieszkaniaCo do zasady byli małżonkowie do momentu podziału mają równe prawa do korzystania ze składników majątku wspólnego. Co jednak w przypadku, gdy jeden z małżonków uniemożliwia drugiemu korzystania z ich wspólnego mieszkania oraz wymienia zamki w drzwiach?

CZYM JEST WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA MAŁŻONKÓW?

Jest to ustrój majątkowy, który obowiązuje pomiędzy małżonkami po zawarciu małżeństwa (oczywiście jeśli nie zawarli oni stosownej umowy majątkowej). Ten rodzaj współwłasności jest niekiedy nazywany „współwłasnością do niepodzielnej ręki”, czyli łączną. Oznacza to, że jest to wspólność bez wskazania udziałów w częściach ułamkowych. W praktyce polega to na tym, że małżonkowie nabywając poszczególne składniki majątku – oboje są ich właścicielami niepodzielnie.

JAKIE SĄ PRAWA MAŁŻONKÓW ZWIĄZANE Z MAJĄTKIEM WSPÓLNYM?

Tę kwestię reguluje art. 341 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka”. Oznacza to, iż prawa małżonków w tym zakresie są równe.

CO W PRZYPADKU, GDY BYŁY MAŁŻONEK UNIEMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z MIESZKANIA STANOWIĄCEGO MAJĄTEK WSPÓLNY?

W sytuacji, gdy między Stronami został orzeczony rozwód – były małżonek, który został pozbawiony prawa korzystania z wspólnego mieszkania może wystąpić przeciwko drugiej stronie z roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy niezgodnie z art. 206 KC brzmiącym: „Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli”.

W skrócie oznacza to, że jeśli jeden z byłych małżonków korzysta z lokalu ponad swój udział i pozbawiając tej możliwości drugą stronę – małżonek ten może dochodzić swoich praw przed Sądem.

Tę kwestię najczęściej rozpoznaje Sąd w toku sprawy o podział majątku wspólnego, korzystając przy tym z wiedzy specjalistycznej biegłego sądowego do spraw wyceny nieruchomości. Ekspert zajmuje się określeniem wartości lokalu, a także ustaleniem stosownej wartości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy. Takim wynagrodzeniem jest najczęściej uśredniona kwota czynszów najmu za okres bezumownego korzystania. Wysokość czynszu ustala się biorąc pod uwagę ceny rynkowe nieruchomości podobnych (w tej samej lokalizacji, o zbliżonym stanie technicznym, a także standardzie).

CZY SĄD ZAWSZE UWZGLĘDNIA ŻĄDANIA BYŁEGO MAŁŻONKA, KTÓREMU UNIEMOŻLIWIONO KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ?

W sytuacji, gdy roszczenie jest zasadne i Sąd nie ma żadnych wątpliwości dotyczących stanu faktycznego sprawy – nie ma podstaw do oddalenia żądania. Istotne jest jednak, że zdarzają się sytuacje, gdy Sąd roszczenia nie uwzględni. Może to mieć miejsce na przykład w sytuacji, gdy sposób korzystania z nieruchomości został przez Strony ustalony wspólnie (m.in.: gdy byli małżonkowie mają dwie nieruchomości i ustalili, że każdy z nich będzie w sposób wyłączny korzystał z jednej).

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz