Alimenty po uzyskaniu pełnoletności przez uprawnionego – komu są należne, czy należy wnosić o zmianę orzeczenia sądu?

Problematyczną dla zobowiązanego do płacenia alimentów rodzica po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności może okazać się kwestia komu należne są świadczenia. Dotychczas nie było wątpliwości, iż rodzic zobowiązany przekazywał pieniądze rodzicowi sprawującemu bezpośrednią opiekę, co jednak w sytuacji, gdy dziecko poprzez uzyskanie pełnoletności przestaje działać za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego i uzyskuje pełną zdolność do czynności prawnych?

CZY DZIECKO PO UZYSKANIU PEŁNOLETNOŚCI JEST WCIĄŻ UPRAWNIONE DO POBIERANIA ALIMENTÓW?

Mimo faktu, iż dziecko jest już pełnoletnie, rodzic zobowiązany jest do płacenia alimentów do czasu, gdy dziecko będzie w stanie samodzielnie się utrzymać.

KOMU NALEŻY PŁACIĆ ALIMENTY PO UZYSKANIU PRZEZ DZIEKO PEŁNOLETNOŚCI – DZIECKU CZY DRUGIEMU RODZICOWI, WSKAZANEMU W TREŚCI WYROKU SĄDOWEGO?

Wskazać należy, iż Sąd wydając wyrok zasądzający alimenty zazwyczaj zamieszcza stwierdzenie, iż są one płatne na rzecz dziecka, ale do rąk matki/ojca.

Wynika to z faktu, że niepełnoletnie dziecko nie może działać we własnym imieniu, a jedynie przez przedstawiciela ustawowego, którym najczęściej jest rodzic, bowiem pozostaje ono pod władzą rodzicielską.

Po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności władza sprawowana przez rodzica ustaje, a dziecko uzyskuje zdolność do samodzielnego reprezentowania. Wobec powyższego – pełnoletnie dziecko może samodzielnie występować w sprawie o alimenty oraz pobierać świadczenie alimentacyjne do rąk własnych. W takim wypadku dziecko powinno złożyć oświadczenie w którym wskaże, iż chce aby alimenty były płacone bezpośrednio do jego rąk lub też nadal do rąk drugiego rodzica.

Zgodnie z obowiązującym prawem to dziecko jest uprawnionym, tak więc w przypadku ewentualnych wątpliwości alimenty powinny być przekazywane bezpośrednio dziecku, gdyż przedstawicielstwo ustawowe przestaje obowiązywać w chwili ukończenia osiemnastego roku życia.

CZY PO UZYSKANIU PRZEZ UPRAWNIONEGO PEŁNOLETNOŚCI NALEŻY WNOSIĆ O ZMIANĘ ORZECZENIA SĄDU W ZAKRESIE SPOSOBU PŁATNOŚCI ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH?

W ślad za uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 1977 r. w sprawie o sygn. akt III: CZP „w przypadku uzyskania przez uprawnionego pełnoletności z zachowaniem prawa do alimentacji, wypłata alimentów może nastąpić wyłącznie na ręce uprawnionego bezpośrednio. Zdarzenie to nie wymaga stwierdzenia orzeczeniem sądu opiekuńczego i dlatego do wykazania legitymacji do osobistego odbioru świadczeń wystarczą odpowiednie dokumenty stanu cywilnego”.

Oznacza to, iż nie ma konieczności wnoszenia o zmianę orzeczenia, a powyższa uchwała wskazuje, że uzyskanie przez dziecko pełnoletności nakazuje wypłacanie świadczeń bezpośrednio uprawnionemu.

CO W SYTUACJI, GDY ALIMENTY SĄ EGZEKWOWANE PRZEZ KOMORNIKA?

W sytuacji gdy dokonywana jest egzekucja świadczeń alimentacyjnych należy powiadomić komornika o fakcie uzyskania przez uprawnionego pełnoletności oraz potwierdzić to stosownym dokumentem (najczęściej jest to akt urodzenia).

DO KIEDY CIĄŻY NA RODZICU OBOWIĄZEK PŁACENIA ALIMENTÓW NA PEŁNOLETNIE DZIECKO?

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Kodeksie Rodzinnym i opiekuńczym rodzic zobowiązany do płacenia alimentów powinien łożyć na jego utrzymanie do momentu uzyskania przez nie samodzielności. Przykładem takiej sytuacji jest ukończenie przez dziecko procesu edukacyjnego i rozpoczęcie pracy. Kwestia obowiązku alimentacyjnego i powinna być oceniana w każdej sprawie indywidualnie.

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz