ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED OSIĄGNIĘCIEM PEŁNOLETNOŚCI – CZY TO MOŻLIWE?

zawarcie związku małżeńskiegoCo do zasady, aby móc wstąpić w związek małżeński należy być osobą pełnoletnią. Przepisy prawa dopuszczają jednak w tym zakresie pewien wyjątek, który został zawarty w art. 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

ILE LAT NALEŻY UKOŃCZYĆ, ABY MÓC ZAWRZEĆ ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI?

Zazwyczaj jest to granica wieku 18 lat, czyli moment uzyskania pełnoletności. Istotne jest jednak, że na podstawie art. 10 KRO kobieta, która ukończyła lat 16 może wstąpić w związek małżeński z mężczyzną, który ukończył 18 lat.

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY MÓC WSTĄPIĆ W ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI PRZED UZYSKANIEM PEŁNOLETNOŚCI?

Aby kobieta, która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła 18 lat mogła wstąpić w związek małżeński należy wystąpić z wnioskiem do sądu opiekuńczego o udzielenie zezwolenia. Wniosek musi być uzasadniony ważnymi powodami, a dodatkowo zawarcie małżeństwa musi być zgodne z dobrem założonej w przyszłości rodziny. W praktyce oznacza to, że związek przyszłych małżonków musi rokować trwałością oraz poprawnością relacji rodzinnych.

CO BIERZE POD UWAGĘ SĄD ROZPATRUJĄC WNIOSEK?

Sąd rozpatrując sprawę bada najczęściej cztery główne okoliczności:

  1. dojrzałość psychiczną i fizyczną kobiety,
  2. cechy osobowe mężczyzny (w tym jego dojrzałość, a także okoliczność czy pozostawał on już uprzednio w związku małżeńskim, a jeśli tak to z jakiego powodu został on zakończony),
  3. stosunek rodziców przyszłych małżonków do ich związku,
  4. sytuację majątkową i mieszkaniową stron po zawarciu związku małżeńskiego;

Dodatkowo sąd bada czy wola zawarcia małżeństwa nie wynika wyłącznie z faktu ciąży kobiety lub też nacisków ze strony rodziny.

JAKIE SĄ SKUTKI PRAWNE Z ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA PRZEZ KOBIETĘ, KTÓRA NIE UKOŃCZYŁA 18 LAT?

Poza standardowymi skutkami prawnymi związanymi z wstąpieniem w związek małżeński, najistotniejszym jest uzyskanie przez kobietę pełnoletności (pomimo nieukończenia 18 roku życia). Co więcej, pełnoletność ta jest trwała i kobieta nie traci jej nawet w przypadku rozwodu.

W JAKICH PRZYPADKACH NAJCZĘŚCIEJ SĄD UDZIELA ZGODY NA ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZEZ NIEPEŁNOLETNIĄ?

  • ciąża kobiety,
  • posiadanie przez strony wspólnego dziecka,
  • mobilizacja wojskowa mężczyzny,
  • zagrożenie śmierci którejkolwiek ze stron;

Istotne jest, że w przypadku spodziewania się przez parę potomstwa Sąd bada czy ciąża jedynie przyspieszyła decyzję o zawarciu małżeństwa, czy też jest to jedyny motyw sformalizowania związku. Ma to na celu ochronę zasady trwałości małżeństwa.

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz