INTERCYZA – CZY WYŁĄCZA MOŻLIWOŚĆ DZIEDZICZENIA MAŁŻONKÓW PO SOBIE?

intercyza a możliwość dziedziczeniaIntercyza jest umową zawartą przed notariuszem, która reguluje stosunki majątkowe małżonków lub przyszłych małżonków (tzw. intercyza przedmałżeńska). Może ona zarówno ustanowić ustrój rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, a także rozszerzyć wspólność majątkową o składniki majątków odrębnych stron.

W uproszczeniu ustrój rozdzielności majątkowej powoduje zaprzestanie gromadzenia przez małżonków majątku wspólnego, a ponadto umożliwia dokonanie podziału dotychczas zgromadzonych składników. Oznacza to, że od momentu zawarcia intercyzy każdy z małżonków samodzielnie zarządza swoim majątkiem i odpowiada za swoje zobowiązania.

W JAKI SPOSÓB INTERCYZA WPŁYWA NA WZAJEMNE DZIEDZICZENIE MAŁŻONKÓW?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej nie ma wpływu na dziedziczenie (ustawowe oraz testamentowe). Regulacje majątkowe małżonków zaliczane są do czynności prawnych inter vivos (pomiędzy żyjącymi), a z kolei kwestie dziedziczenia i sporządzenie testamentu to czynności mortis causa (na wypadek śmierci).  Wobec powyższego zapisy zawarte w umowie rozdzielności majątkowej nie mają wpływu na uprawnienia małżonka związane z dziedziczeniem.

Co więcej, nawet w sytuacji, gdy małżonek został pominięty w testamencie – może on domagać się od spadkobiercy testamentowego zachowku.

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz