Zachowek przed postanowieniem stwierdzającym nabycie spadku albo poświadczeniem dziedziczenia

zachowe przed nabyciem spadku

Zachowek jest instytucją prawa spadkowego, która ma chronić małżonków, zstępnych oraz rodziców spadkodawcy przed pozbawieniem ich prawa do otrzymania części majątku po zmarłym. Ustawowo przypada im połowa wartości udziału majątku, chyba że uprawnionym jest małoletni bądź osoba trwale niezdolna do pracy – wtedy udział wynosi 2/3.

W sytuacji, gdy spadkodawca pominął uprawnioną do zachowku osobę w swoim testamencie bądź nie została ona uwzględniona do dziedziczenia przy podziale spadku, ma ona roszczenie wobec spadkobierców o zapłatę zachowku.

Kiedy można wystąpić z roszczeniem o zachowek?

W świetle obowiązujących przepisów, spadkobiercy nabywają spadek w momencie otwarcia spadku, a więc z chwilą śmierci spadkodawcy. Następuje to z mocy prawa – nie jest wymagane żadne potwierdzenie tego faktu w formie orzeczenia sądu czy  oświadczenia.

Co do zasady więc, aby wystąpić z roszczeniem o zachowek nie jest konieczne przedłożenie postanowienia stwierdzające stwierdzenie nabycia spadku bądź notarialnego poświadczenia dziedziczenia.

Kiedy jest konieczne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku?

Zgodnie z art. 1027 k.c., stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia ma znaczenie wówczas, gdy spadkobierca powołuje się na swoje prawa przysługujące mu z tytułu dziedziczenia względem osób trzecich. Jednocześnie trzeba podkreślić, że postanowienie sądu w tym przedmiocie ma jedynie deklaratoryjny charakter – ono tylko potwierdza istnienie tych praw, ponieważ powstają one z mocy prawa, w chwili otwarcia spadku.

Przepis art. 1027 k.c. nie ma jednak zastosowania względem współspadkobierców. Przy wystąpieniu z roszczeniem o zachowek uprawniony nie musi potwierdzać swojego prawa, ponieważ zostanie ono ustalone w toku postępowania o zachowek.

Zgodnie z powyższym, spadkobierca nie musi udowadniać swojego uprawnienia do zachowku poprzez stwierdzenie nabycia spadku przez sąd bądź poświadczenie dziedziczenia u notariusza. Roszczenie do zachowku przysługuje mu z mocy prawa.

 

 

 

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz