UBEZWŁASNOWOLNIENIE, A MOŻLIWOŚĆ SPORZĄDZENIA TESTAMENTU

ubezwłasnowolnienie a testamentTestament jest dokumentem rozporządzającym majątkiem testatora na wypadek jego śmierci. Dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem z mocy ustawy. Wraz z ubezwłasnowolnieniem dochodzi do utraty zdolności do czynności prawnych, wobec czego powstaje pytanie czy osoba ubezwłasnowolniona może sporządzić testament, który po jej śmierci będzie wywierał skutki prawne?

CZY OSOBA UBEZWŁASNOWOLNIONA MOŻE SPORZĄDZIĆ TESTAMENT?

W myśl art. 944 KC sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Czynności tej nie można dokonać przez przedstawiciela. Wobec powyższego wskazać należy, że jeżeli testament zostanie sporządzony przez osobą nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, jak np. przez osobę ubezwłasnowolnienia – nie wywrze on skutków prawnych.

Wynika to z faktu, że osoba ubezwłasnowolniona nie jest w stanie samodzielnie pokierować swoim postępowaniem oraz dysponować majątkiem, a sporządzenie testamentu jest czynnością prawną, która zgodnie z obowiązującym prawem wymaga działania samego spadkodawcy i nie przewiduje możliwości dokonania jej przez przedstawiciela ustawowego.

CZY TESTAMENT SPORZĄDZONY PRZED UBEZWŁASNOWOLNIENIEM WYWIERA SKUTKI PRAWNE?

Jeśli oświadczenie woli w postaci testamentu zostało złożone w momencie, gdy spadkodawca posiadał zdolność do czynności prawnychdokument będzie wywierał skutki prawne nawet, jeśli w późniejszym czasie dojdzie do ubezwłasnowolnienia.

CZY UBEZWŁASNOWOLNIONY MOŻE ODWOŁAĆ TESTAMENT SPORZĄDZONY, GDY POSIADAŁ PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH?

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 944 KC po utracie zdolności do czynności prawnych nie można odwołać testamentu, który sporządzono przed ubezwłasnowolnieniem.

CO SIĘ DZIEJE Z MAJĄTKIEM PO ŚMIERCI OSOBY UBEZWŁASNOWOLNIONEJ?

W sytuacji, gdy osoba ubezwłasnowolniona nie sporządziła testamentu posiadając pełną zdolność do czynności prawnych – majątek po niej jest dziedziczony z mocy ustawy.

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz