Jak nadać bieg sprawie rozwodowej, gdy pozwany małżonek nie odbiera pozwu o rozwód?

Postępowania rozwodowe wiążą się z wieloma trudnymi, negatywnymi emocjami – nie tylko na sali sądowej. Zdarza się, że małżonkowie są silnie skonfliktowani i wzajemnie utrudniają sobie życie. Jedną z takich istotnych, w zakresie formalnym, trudności jest uchylanie się od odbioru przesyłki sądowej z odpisem pozwu.

Czas doręczenia odpisu pozwu o rozwód Stronie przeciwnej zależy od wielu czynników. Zanim Sąd wyda zarządzenie o doręczeniu odpisu pozwu upłynie trochę czasu, ponieważ w pierwszej kolejności musi zostać odnotowany wpływ sprawy, której nadaje się odpowiednią sygnaturę, a następnie losuje się skład sędziowski. Ponadto, czas doręczenia zależy od specyfiki funkcjonowania danego Sądu.

Dodatkowo, na czas wpływa kwestia obłożenia, to, ile spraw w referacie ma sędzia. Zazwyczaj należy spodziewać się minimum 3 miesięcy oczekiwania pomiędzy wystąpieniem z powództwem a doręczeniem Stronie pozwanej odpisu pozwu.

Co zrobić, kiedy strona pozwana celowo uchyla się od odbioru przesyłki sądowej?

Nierzadko zdarza się, że małżonek, który podjął decyzję o wystąpieniu z powództwem, informuje drugą stronę o fakcie złożenia pozwu w Sądzie. Sprawa zaczyna się komplikować, gdy małżonek pozwany – chcąc zrobić na złość Stronie powodowej lub uniknąć rozwodu – celowo nie dobiera przesyłki sądowej. Taka nieodebrana przesyłka początkowo jest awizowana (adresat otrzymuje informacje o konieczności podjęcia przesyłki w placówce pocztowej) i oczekuje na odbiór przez 14 dni. W sytuacji, gdy Pozwany nie podejmie przesyłki w terminie, wraca ona do Sądu.

Unikanie odbioru korespondencji w żadnym wypadku nie uchroni małżonka pozwanego przed orzeczeniem przez Sąd rozwodu. Może jedynie spowodować, że Sąd wyda rozstrzygnięcie bez udziału w sprawie Strony pozwanej.

Warto pamiętać, że jeśli małżonkowie wciąż mieszkają wspólnie, Strona powodowa nie może odebrać za Stronę pozwaną przesyłki sądowej, a następnie przekazać jej małżonkowi. Gdyby do tego doszło, Sąd nie uzna doręczenia za poprawne.

Poprawność adresu, wykazanie zamieszkania lub doręczenie przez komornika

Jeśli przesyłka wróci do Sądu jako niepodjęta w terminie, Sąd zawiadamia o tym fakcie Stronę powodową. Przesyła na jej adres pismo wraz z zapieczętowaną kopertę zaadresowaną do Pozwanego i zobowiązuje stronę powodową:

  • Do wskazania aktualnego adresu zamieszkania Pozwanego lub wykazania, że Pozwany zamieszkuje pod wskazanym pierwotnie adresem,
  • lub do doręczenia przesyłki za pośrednictwem komornika.

Pierwsza sytuacja nie budzi wątpliwości. Niekiedy zdarzają się omyłki pisarskie, np. w numerze budynku lub lokalu. W takim przypadku wskazuje się Sądowi poprawny adres oraz odsyła (bezpośrednio do Sądu) zapieczętowaną kopertę zaadresowaną do Pozwanego. Jeśli wskazany pierwotnie adres był prawidłowy i mamy pewność, że Pozwany faktycznie zamieszkuje w lokalu, możemy także na własną rękę udowodnić to Sądowi, np. poprzez wskazanie sygnatury akt innej sprawy toczącej się z udziałem Pozwanego, w której odbiera on korespondencję nadawaną na ten sam adres.

Wniosek do komornika o dokonanie doręczenia

Natomiast w drugim przypadku Powód musi skierować do komornika sądowego wniosek o dokonanie doręczenia. Komornik udaje się wówczas wraz z przesyłką pod adres wskazany jako adres zamieszkania Pozwanego. Jeśli zastaje go w domu, samodzielnie doręcza mu przesyłkę. Jeśli nie zastanie Pozwanego, dokonuje ustaleń czy Pozwany zamieszkuje pod przedmiotowym adresem. Takie ustalenia polegają na rozpytaniu sąsiadów oraz zwróceniu się do odpowiednich instytucji, np. o wgląd w bazę PESEL lub zapytanie w ZUS. W sytuacji, kiedy adres wskazany przez Powoda w pozwie się potwierdzi, korespondencję uznaje się za doręczoną.

Po zakończonych czynnościach, zarówno polegających na doręczeniu, jak również tych zakończonych jedynie potwierdzeniem, że adres Pozwanego jest tożsamy z tym wskazanym w treści pozwu,  komornik przesyła protokół zlecającemu (Powodowi). W przypadku wykazania przez Stronę powodową aktualności adresu Pozwanego, korespondencję uznaje się za doręczoną. Sąd może wówczas nadać sprawie bieg nawet bez aktywnego udziału drugiego małżonka.

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz