Postępowanie w sprawie o ubezwłasnowolnienie – opinia biegłych

opinia biegłych w sprawach o ubezwłasnowolnienieZgodnie z brzmieniem art. 13 k.c. ubezwłasnowolniona całkowicie może być osoba, która wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem.

Oznacza to, że aby Sąd mógł orzec ubezwłasnowolnienie – niezbędne jest zbadanie i ocena stanu zdrowia osoby, której dotyczy postępowanie.

CZY W SPRAWIE O UBEZWŁASNOWOLNIENIE SĄD POWOŁUJE BIEGŁYCH?

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że wniosek o ubezwłasnowolnienie zawsze powinien być poparty niezbędnymi dowodami, tj. w sytuacji, gdy powodem złożenia wniosku jest choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy lub innego rodzaju zaburzenia – należy załączyć do niego dokumentację medyczną osoby, której dotyczy wniosek lub zaświadczenie lekarza psychiatry/ neurologa. Podobnie w przypadku złożenia wniosku z powodu narkomanii – wówczas powinno się załączyć zaświadczenie z poradni leczenia uzależnień oraz pijaństwa – zaświadczenie z poradni terapii uzależnienia od alkoholu.

Istotne jest, iż sprawa o ubezwłasnowolnienie ma na tyle doniosłe skutki prawne, że mimo załączonej dokumentacji, Sąd i tak zarządza powołanie biegłych, którzy zbadają osobę, której wniosek dotyczy.

JAKICH BIEGŁYCH POWOŁUJE SĄD?

W badaniu oraz sporządzeniu opinii uczestniczy lekarz psychiatra lub neurolog oraz dodatkowo psycholog.

CO JEST ZAWARTE W OPINII BIEGŁYCH?

Oczywiście głównym zagadnieniem w opinii biegłych jest omówienie stanu zdrowia osoby, której dotyczy wniosek, a także ewentualnych zaburzeń psychicznych i poziomu rozwoju. Co więcej, kolejnym istotnym elementem jest ocena możliwości samodzielnego kierowania własnym postępowaniem i prowadzenia swoich spraw przez osobę, której dotyczy postępowanie.

Jest to o tyle ważne, że aby Sąd mógł orzec o ubezwłasnowolnieniu nie wystarczy samo wystąpienie choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego, zaburzeń psychicznych, narkomanii lub pijaństwa, konieczne jest również spełnienie przesłanki braku możliwości kierowania własnym postępowaniem.

CZY SĄD MOŻE ODSTĄPIĆ OD POWOŁYWANIA BIEGŁYCH?

W sytuacji, gdy Sąd już w początkowej fazie postępowania po wpłynięciu wniosku dojdzie do przekonania, że jest on oczywiście bezzasadny – nie ma wówczas obowiązku dopuszczenia oraz przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych sądowych.

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz