Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

We wpisie „Przyjęcie i odrzucenie spadku a dziedziczenie długów spadkowych” omówiliśmy bardzo ważną kwestię – odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkodawcy i sposób na jej uniknięcie – odrzucenie spadku.

Przypomnijmy, że spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. W konsekwencji, odrzucony spadek przechodzi na uprawnionych do dziedziczenia w dalszej kolejności – między innymi na dzieci. Jako przykład można wskazać sytuację, w której odrzucamy spadek po matce – wówczas spadek ten odziedziczą (wraz z długami) nasze dzieci w częściach równych.

Jeżeli dzieci są niepełnoletnie i nie chcemy, aby dziedziczyły długi spadkowe, należy wszcząć procedurę mającą na celu odrzucenie spadku w imieniu dziecka, o której opowiemy w dzisiejszym wpisie.

Jak odrzucić spadek w imieniu małoletniego? Konieczna zgoda Sądu.

Oświadczenia o odrzuceniu spadku nie mogą złożyć samodzielnie dzieci. Dokonują tego w ich imieniu przedstawiciele ustawowi – przeważnie rodzice. Z uwagi na fakt, że omawiana czynność jest tzw. czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, która potencjalnie może mieć negatywny wpływ na interesy małoletnich, zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletnich musi wyrazić sąd. Dopiero po uzyskaniu zgody Sądu, rodzice mogą podjąć dalsze kroki.

Jak uzyskać zgodę Sądu na odrzucenie spadku w imieniu małoletnich?

Aby uzyskać zgodę Sądu na odrzucenie spadku w imieniu małoletnich, należy złożyć do Sądu wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletnich dzieci.

Z takim wnioskiem może wystąpić każde z rodziców, niezależnie od tego, z której strony pochodzi spadek, jednak drugi z rodziców staje się z mocy prawa uczestnikiem postępowania.

W jakim terminie złożyć wniosek o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletnich?

Zwracamy uwagę, że wniosek należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym rodzic złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku. Oczekiwanie na wyznaczenie przez Sąd terminu posiedzenia może się przedłużyć do tego stopnia, że nie zmieścimy się w wyznaczonym terminie, jednak nie jest to powód do obaw, gdyż od dnia złożenia ww. wniosku do dnia uprawomocnienia się orzeczenia w tej sprawie, przyjmuje się, iż wskazany termin ulega zawieszeniu.

Przed upływem ww. terminu można również złożyć do Sadu wniosek o dokonanie już tej właściwej czynności w postaci złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego ze wskazaniem, iż procedura uzyskania zgody Sądu jest w toku.

Jakie okoliczności uzasadniają odrzucenie spadku w imieniu małoletnich?

Aby uzyskać zgodę sądu, wniosek musi być również należycie uzasadniony. Zazwyczaj wystarczy wykazać okoliczność, że spadek jest zadłużony. W tym celu warto przedłożyć do Sądu takie dokumenty, jak wezwania do zapłaty kierowane do zmarłego, umowy kredytowe, jakie zawarł, czy też dokumentację komorniczą. Ważną okolicznością będzie również złożenie przez innych spadkobierców oświadczeń o odrzuceniu spadku – te oświadczenia również należy załączyć do wniosku.

Uzyskanie zgody Sądu na odrzucenie spadku w imieniu małoletnich i co dalej?

Zgoda Sądu nie jest końcem całej procedury odrzucania spadku w imieniu małoletniego. Po jej uzyskaniu konieczne jest podjęcie dalszych czynności. Należy uzyskać odpis prawomocnego postanowienia sądu, a następnie udać się ponownie do Sądu lub notariusza wraz z tym postanowieniem i dokonać już właściwej czynności w postaci złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego. Oświadczenie składa rodzić, który został do tego upoważniony przez Sąd w treści ww. postanowienia.

Zamieszczony na niniejszej stronie wpis ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi pomocy prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze.

Masz pytania – skontaktuj się z nami

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz