Odrzucenie spadku a zrzeczenie się dziedziczenia

zrzeczenie się dziedziczeniaWskazać należy, iż zarówno odrzucenie spadku jak i zrzeczenie się dziedziczenia są instytucjami prawa cywilnego, jednakże jest pomiędzy nimi kilka różnic i trzeba traktować je jako dwie zupełnie odrębne kwestie. Należy pamiętać, że powyższych terminów nie można używać zamiennie, gdyż mimo podobnego efektu – w postaci nieotrzymania spadku – nie są one tożsame.

Obie instytucje prawne mają tożsamy cel, którym jest nieotrzymanie spadku po osobie zmarłej. Obie wywołują również jednakowy skutek, którym jest odsunięcie od dziedziczenia odrzucającego/ zrzekającego się.

JAKIE SĄ RÓŻNICE POMIĘDZY ODRZUCENIEM SPADKU, A ZRZECZENIEM SIĘ DZIEDZICZENIA?

zrzeczenie się dziedziczeniaGłówne różnice pomiędzy powyższymi instytucjami prawa cywilnego to:

  1. Czas, w którym można podjąć działania → odrzucenia spadku dokonuje się już po śmierci spadkodawcy, w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia informacji o powołaniu do spadku, zaś zrzeczenia się dziedziczenia dokonuje się za życia spadkodawcy.
  2. Wymagana forma → w sytuacji odrzucenia spadku oświadczenie woli składa się przed Sądem lub Notariuszem, zaś zrzeczenie się dziedziczenia ma postać umowy pomiędzy spadkodawcą i spadkobiercą, którą należy sporządzić w formie aktu notarialnego.
  3. Wpływ czynności na sytuację dzieci i wnuków → odrzucenie spadku nie wyłącza możliwości dziedziczenia przez zstępnych osoby odrzucającej, tak więc wskazać należy, iż w sytuacji odrzucenia spadku z długami, ażeby uchronić małoletnie dzieci należy odrzucić spadek również w ich imieniu za zgodą Sądu, zaś w sytuacji zrzeczenia się dziedziczenia czynność ta wyłącza możliwość dziedziczenia przez zstępnych, chyba że strony umowy postanowią inaczej.
  4. Trwałość czynności → przy odrzuceniu spadku złożonego oświadczenia woli nie można odwołać, co wskazuje na trwały charakter dokonanej czynności prawnej, zaś umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia można uchylić poprzez zawarcie kolejnej umowy, jednakże należy pamiętać o konieczności dochowania formy notarialnej.

JAK W ŚWIETLE PRAWA WYGLĄDA ZRZEKNIĘCIE SIĘ SPADKU?

Złożenie oświadczenia woli odrzucającego spadek sprawia, iż osoba odrzucająca w tej konkretnej sytuacji traktowana jest jakby nie dożyła otwarcia spadku czyli śmierci spadkodawcy. Oznacza to, iż udział w spadku tej osoby przypadnie jego zstępnym.

JAK WYGLĄDA SYTUACJA PRAWNA ZRZEKAJĄCEGO SIĘ DZIEDZICZENIA?

zrzeczenie spadkuSpadkodawca i spadkobierca zawierając umowę postanawiają, że strona umowy nie będzie dziedziczyć po spadkodawcy po jego śmierci. Podkreślić należy, iż wyżej wymienione rozwiązanie prawne pozbawia również stronę umowy prawa do zachowku oraz wyłącza dziedziczenie zstępnych (chyba, że strony umowy postanowią inaczej). Wówczas zrzeczenie się spadku ma pełną moc prawną.

Zamieszczony na niniejszej stronie wpis ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi pomocy prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze.

Masz pytania – skontaktuj się z nami

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz