Ograniczenie władzy rodzicielskiej – czym jest, jak się przejawia, kiedy sąd je orzeka?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – czym jestCałkowite pozbawienie władzy rodzicielskiej wiąże się z ogromnymi konsekwencjami dla rodzica. Dochodzi do niej, gdy rodzice zaniedbują swoje obowiązki lub nadużywają posiadanej władzy rodzicielskiej. Łagodniejszą możliwością jest ograniczenie praw rodzicielskich, które ma służyć dobru dziecka.

Władza rodzicielska w ślad za art. 95 k.r.o. to w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Co więcej przepisy wskazują, że powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny, a rodzice przed podjęciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni je wysłuchać w przypadku gdy pozwala na to rozwój umysłowy i dojrzałość dziecka.

Rodzice sprawują władzę rodzicielską do uzyskania przez dziecko pełnoletności.

CZY OGRANICZENIE I POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ TO POJĘCIA TOŻSAME?

Nie, należy rozróżniać oba te pojęcia, gdyż kształtują dwie zupełnie inne sytuacje prawne. Przy pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodzic nie ma żadnej możliwości do decydowania w sprawach dziecka i musi być zawinione, zaś przy ograniczeniu rodzic niekoniecznie ponosi winę i zachowuje część uprawnień do współdecydowania o dziecku lecz w mniejszym zakresie.

KTO MOŻE OGRANICZYĆ WŁADZĘ RODZICIELSKĄ?

O ograniczeniu władzy rodzicielskiej może zadecydować wyłącznie Sąd.

W JAKICH PRZYPADKACH SĄD ORZEKA O SPRAWOWANIU WŁADZY RODZICIELSKIEJ?

Podstawową sytuacją orzekania przez Sąd o ograniczeniu władzy rodzicielskiej jest przypadek, gdy jeden z rodziców wniesie o to względem drugiego.

Ponadto obligatoryjnie wydaje takie orzeczenie przy rozwodzie lub separacji, ażeby uniknąć niejasnych sytuacji w kwestiach praw rodzicielskich.

KIEDY SĄD MOŻE OGRANICZYĆ RODZICOM WŁADZĘ RODZICIELSKĄ?

Żeby ograniczyć władzę rodzicielską muszą wystąpić ku temu odpowiednie powody. Polskie prawo przewiduje dwie takie sytuacje:

  1. W związku z rozdzieleniem rodziców np. w przypadku rozwodu bądź separacji:

  • Jest to rodzaj ograniczenia, za które nie można przypisać rodzicowi winy,

  • Do tej sytuacji dochodzi, gdy rodzice nie potrafią dojść do porozumienia w kwestiach ich wspólnego dziecka. Wówczas zazwyczaj rodzic, z którym dziecko nie mieszka ma prawo do współdecydowania wyłącznie w najistotniejszych kwestiach, a o sprawach dnia codziennego decyduje ten, który mieszka z dzieckiem.

  1. W związku z zagrożeniem dobra dziecka:

  • Jest ono formą zawinionego zagrożenia,

  • Następuje w sytuacjach, gdy rodzic zaniedbywał dziecko i nie wypełniał swoich obowiązków wobec niego, w skutek czego zagrożone jest jego dobro.

  • Przykładem takiej sytuacji jest m.in. uzależnienie alkoholowe rodzica.

W JAKI SPOSÓB PRZEJAWIA SIĘ OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ?

Następuje to poprzez orzeczenie Sądu nakładające zakazy lub obowiązki na rodzica. Przykładami takich obowiązków czy zakazów mogą być m.in. nadzór kuratora, umieszczenie dziecka w placówce wychowawczej lub wskazanie konkretnych kwestii, o których rodzic może współdecydować np. wybór placówki edukacyjnej lub leczenie dziecka.

CZY OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ JEST OSTATECZNE?

Orzeczenie Sądu w tym przedmiocie może być sytuacją tymczasową, co oznacza, iż rodzic może starać się o przywrócenie pełni praw poprzez złożenie wniosku i wykazanie, że dobro dziecka nie jest zagrożone.

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz