Podjęcie warunkowo umorzonego postępowania

Podjęcie warunkowo umorzonego postępowaniaWarunkowo umorzone postępowanie może być przez Sąd podjęte w konkretnych przypadkach. Są to sytuacje, w których sprawca nie dostosował się do warunków, które narzucił mu Sąd i nie ukończył pozytywnie okresu próby.

Zgodnie z art. 68 Kodeksu Karnego jest kilka przypadków, gdy Sąd może lub ma obowiązek podjęcia warunkowo umorzonego postępowania:

  1. Gdy sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany.

  • Jest to przesłanka obligatoryjna, tzn. że w tym przypadku Sąd ma obowiązek podjęcia umorzonego warunkowo postępowania. Umyślność oznacza, że sprawca chce i godzi się na popełnienie przestępstwa. Gdy zachodzi umyślność nieistotny jest fakt, czy jest to identyczne przestępstwo, za które sprawca został poddany przez Sąd próbie, czy inne.

  • Co więcej podjęcie postępowania warunkowo umorzonego może nastąpić, jeśli uprawomocnienie się wyroku nastąpi w okresie próby, w ciągu 6 miesięcy po jego upływie.

  • Ponadto istotnym jest, że popełnienie przestępstwa nieumyślnego jest jedynie przesłanką fakultatywną do podjęcia zawieszonego postępowania, co oznacza, iż Sąd może, ale nie musi go podejmować.

  1. Gdy sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, zwłaszcza gdy popełnił inne przestępstwo niż wskazane w punkcie 1., gdy uchyla się od dozoru lub wykonania: nałożonego obowiązku, orzeczonego środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku albo nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody.

  • Powyższy punkt wskazuje fakultatywne przesłanki, które dają Sądowi możliwość podjęcia postępowania, ale nie narzucają obowiązku.

  • W tej sytuacji zazwyczaj pierwszym krokiem jest udzielenie pisemnego upomnienia sprawcy przez kuratora, a jeśli okoliczności nie ustają następuje wznowienie postępowania karnego.

  • Wyrok Sądu, na mocy którego postępowanie zostaje umorzone jasno wskazuje obowiązki nałożone na sprawcę. Uchylanie się od nich oznacza dobrowolną rezygnację z ich realizacji przez sprawcę.

  1. Gdy sprawca po wydaniu orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania, ale przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, zwłaszcza kiedy w tym czasie popełnił przestępstwo.

  • W tym przypadku okres rażącego naruszenia porządku prawnego przypada na czas przed okresem próby tzn. w momencie, gdy zapadnie już wyrok, ale nie zdąży się uprawomocnić.

KIEDY SĄD NIE MOŻE PODJĄĆ WARUNKOWO UMORZONEGO POSTĘPOWANIA?

W przypadku, gdy wyżej wymienione okoliczności nastąpią jeszcze przed wydaniem wyroku, który warunkowo umorzy postępowanie – Sąd nie może zadecydować o jego podjęciu, nawet jeśli powziął o nich informację w późniejszym czasie.

W JAKIM CZASIE MOŻNA PODJĄĆ WARUNKOWO UMORZONE POSTĘPOWANIE?

Według art. 68 § 4 k.k. warunkowo umorzone postępowanie można podjąć maksymalnie w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia okresu próby. Termin sześciu miesięcy jest niezbędny, żeby organy podjęły wszystkie czynności niezbędne do sprawdzenia całego okresu próby.

JAKIE SĄ SKUTKI PODJĘCIA WARUNKOWO UMORZONEGO POSTĘPOWANIA?

W sytuacji, gdy postanowienie o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania się uprawomocni – postępowanie umorzone jest prowadzone od początku.

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz