Zawieszenie postępowania o podział majątku wspólnego

zawieszenie postępowania o podział majątkuPostępowanie o podział majątku wspólnego może być zawieszone na zgodny wniosek stron. Należy przypomnieć, iż istnieją trzy sposoby podziału majątku: podział fizyczny, przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków wraz z obowiązkiem spłaty drugiego oraz sprzedaż rzeczy w drodze licytacji i podział środków pieniężnych uzyskanych z tego tytułu.

KIEDY DOCHODZI DO ZAWIESZENIA POSTĘPOWANIA O PODZIAŁ MAJĄTKU?

Niekiedy zawieszenie postępowania jest jedynym, tymczasowym wyjściem, gdy niemożliwym jest dokonanie podziału fizycznego majątku w przedmiocie nieruchomości, zaś żaden z małżonków nie ma wystarczających środków, aby spłacić drugiego i uzyskać lokal na własność. Wówczas pozostaje jedynie opcja sprzedaży licytacyjnej, która zazwyczaj jest bardzo niekorzystnym finansowo rozwiązaniem.

Oczywiście możliwym jest również cofnięcie wniosku, jednakże po pierwsze – małżonkowie często nie chcą wrócić do sytuacji sprzed wszczęcia postępowania, a po drugie – ponieśli już w związku z postępowaniem pewne koszty procesu takie jak np. opłata sądowa lub zaliczki na poczet opinii biegłych.

Wówczas, aby zyskać czas na ewentualne zgromadzenie środków na spłatę drugiego małżonka lub sprzedaż nieruchomości na wolnym rynku – strony mogą zgodnie wnieść o zawieszenie toczącego się postępowania. Tu należy podkreślić, iż wymagane jest zgodne żądanie obojga małżonków w tym zakresie.

JAKI JEST SKUTEK ZAWIESZENIA POSTĘPOWANIA?

Wówczas kształtuje się sytuacja, gdy postępowanie w dalszym ciągu jest zarejestrowane w danym Sądzie, jednakże co od zasady wstrzymany jest bieg terminów, a Sąd nie podejmuje żadnych czynności z wyjątkiem tych, które mają na celu podjęcie postępowania albo zabezpieczenie powództwa lub dowodu.

Ponadto dotychczasowe czynności Sądu dokonane w sprawie pozostają w mocy.

KIEDY MOŻNA PODJĄĆ POSTĘPOWANIE ZAWIESZONE NA WNIOSEK?

Pu upływie 3 miesięcy od zawieszenia. Wówczas każda ze stron może złożyć wniosek o jego podjęcie.
Po upływie trzech miesięcy od czasu zawieszenia postępowania, niezależnie od tego, czy mówimy o procesie sądowym, administracyjnym czy innym rodzaju postępowania, istnieje możliwość jego reaktywacji. W takich okolicznościach, każda ze stron zaangażowanych w postępowanie posiada prawo do zainicjowania dalszych działań poprzez złożenie stosownego wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania.

Ważne jest, aby pamiętać, że procedura podjęcia postępowania może wymagać spełnienia określonych formalności prawnych, które są zależne od charakteru danego postępowania oraz od przepisów regulujących daną materię prawną. Na przykład, w przypadku postępowania sądowego, wniosek o jego podjęcie powinien zostać złożony na piśmie, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu postępowania cywilnego, karnego czy administracyjnego, w zależności od rodzaju sprawy.

Wniosek taki powinien zawierać uzasadnienie, dlaczego strona wnioskuje o wznowienie postępowania, oraz w miarę możliwości wskazać na nowe okoliczności lub dowody, które mogą mieć wpływ na dalszy przebieg sprawy. Może to być na przykład zmiana sytuacji prawnej, pojawienie się nowych świadków, dowodów lub innych istotnych faktów, które nie były znane lub dostępne w chwili zawieszania postępowania.

JAKI JEST TERMIN NA WZNOWIENIE ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA?

Przepisy przewidują termin maksymalnie jednego roku od daty zawieszenia na złożenie wniosku o podjęcie postępowania. W innym wypadku, gdy żadna ze Stron nie wystąpi z takim wnioskiem – Sąd umorzy postępowanie, a wszelkie czynności zostaną uznane za niebyłe.

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz