PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW Z WNIOSKU OSOBY TRZECIEJ

podział majątku wspólnego małżonkówNiejednokrotnie nasuwa się pytanie czy wierzyciel może skutecznie wyegzekwować dług małżonka pozostającego we wspólności ustawowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podlega on przecież ochronie prawnej za wyjątkiem wynagrodzenia o pracę. Wskazania wymaga, iż żeby wierzyciel mógł egzekwować dług z majątku wspólnego małżonków niezbędna jest klauzula wykonalności również względem drugiego małżonka. Taką klauzulę Sąd nadaje wówczas, gdy drugi małżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie przez pierwszego małżonka zobowiązania stanowiącego dług.

W JAKI SPOSÓB WIERZYCIEL MOŻE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ Z MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW W SYTUACJI, GDY DRUGI Z NICH NIE WYRAZIŁ ZGODY NA ZACIĄGNIĘCIE PRZEZ PIERWSZEGO ZOBOWIĄZANIA?

W takich sytuacjach pierwszym krokiem jaki powinien podjąć wierzyciel jest złożenie do Sądu wniosku o przymusową rozdzielność majątkową małżonków. Takie uprawnienie przysługuje mu na mocy art. 52 § 1a KRO.

Wskazania jednak wymaga, iż niezbędnym wymogiem, który musi spełnić wierzyciel jest uprawdopodobnienie, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków. Oznacza to, że musi wykazać, iż dłużnik nie posiada majątku osobistego, z którego wierzyciel mógłby się zaspokoić.

Wówczas wraz z dniem orzeczonym w wyroku Sądu powstaje ustrój rozdzielności majątkowej małżonków.

CZY WIERZYCIEL MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW?

Nie wynika to bezpośrednio z obowiązujących przepisów, jednakże wierzyciel – jako osoba zainteresowana może wszcząć postępowanie o podział majątku wspólnego małżonków, z których jedno z nich jest jego dłużnikiem. Ponadto wierzyciel może być także uczestnikiem takiego postępowania, jeśli zostało ono już zainicjowane przez któregoś z małżonków.

W niniejszym przypadku interesem wierzyciela w sprawie będzie powzięcie wiedzy, które składniki zostaną przyznane na rzecz małżonka będącego równocześnie dłużnikiem, ażeby po zakończeniu postępowania móc wszcząć egzekucję.

CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PONOWNEGO ZAWARCIA MIĘDZY MAŁŻONKAMI UMOWY MAJĄTKOWEJ, ZMIENIAJĄCEJ ICH USTRÓJ NA WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWĄ?

Zgodnie z brzmieniem art. 52 § 3 KRO małżonkowie mogą zawrzeć małżeńską umowę majątkową po ustanowieniu przymusowej rozdzielności w przypadku, gdy:

  • zostanie dokonany podział majątku wspólnego
  • wierzyciel uzyska zabezpieczenie lub zaspokojenie wierzytelności
  • upłyną trzy lata od ustanowienia rozdzielności
powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz