UBEZWŁASNOWOLNIENIE CZĘŚCIOWE – CZYM JEST I WOBEC KOGO MOŻE BYĆ ORZECZONE

ubezwłasnowolnienie częścioweInstytucja ubezwłasnowolnienia częściowego została uregulowana w art. 16 Kodeksu cywilnego. Istotne jest, że ubezwłasnowolnienie częściowe różni się od ubezwłasnowolnienia całkowitego zarówno przesłankami umożliwiającymi orzeczenie go, jak również skutkami prawnymi.

WZGLĘDEM KOGO MOŻNA ORZEC UBEZWŁASNOWOLNIENIE CZĘŚCIOWE?

Zgodnie z brzmieniem art. 16 § 1 KC ubezwłasnowolnić częściowo można wyłącznie:

  • osobę pełnoletnią
  • posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
  • która cierpi na chorobę psychiczną, niedorozwój umysłowy albo inny rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwo lub narkomanię,
  • jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego,
  • jednak osoba ta potrzebuje pomocy w prowadzeniu jej spraw;

JAKI JEST SKUTEK PRAWNY UBEZWŁASNOWOLNIENIA CZĘŚCIOWEGO?

Zgodnie z art. 16 § 2 KC dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę.

Jest to spowodowane tym, że ubezwłasnowolnienie częściowe wiąże się z częściowym ograniczeniem zdolności do czynności prawnych. Taka osoba może więc dokonywać czynności prawnych, zaciągać zobowiązania czy też rozporządzać swoim majątkiem, jednak potrzebuje do tego zgody kuratora (przedstawiciela ustawowego).

Co więcej, osoba ubezwłasnowolniona częściowo może samodzielnie dokonywać czynności, które nie wymagają zgody przedstawiciela, takich jak m.in.: zawieranie drobnych umów, związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego np. codzienne zakupy. Ma również prawo do samodzielnego rozporządzania swoimi zarobkami, jeśli Sąd Opiekuńczy kierując się ważnymi powodami nie postanowił inaczej.

JAK WYGLĄDA POSTĘPOWANIE W SPRAWIE O UBEZWŁASNOWOLNIENIE CZĘŚCIOWE?

Postępowanie w sprawie o ubezwłasnowolnienie częściowe jest bardzo zbliżone do postępowania o ubezwłasnowolnienie całkowite. Jest to postępowanie nieprocesowe, które rozpoznaje Sąd Okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której wniosek dotyczy.

Z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie częściowe mogą wystąpić: małżonek, krewni w linii prostej czy też prokurator. Istotne jest natomiast, iż pomimo, że ubezwłasnowolnienie częściowe może dotyczyć wyłącznie osoby pełnoletniej to z samym wnioskiem można wystąpić na rok przed uzyskaniem pełnoletności przez osobę, której dotyczy sprawa.

Opłata sądowa od wniosku o ubezwłasnowolnienie częściowe wynosi 100 zł, a ponadto Sąd w toku trwania postępowania zobowiązuje wnioskodawcę do uiszczenia zaliczki na poczet opinii biegłych psychologa i psychiatry oraz wydatki  związane z czynnościami kuratora.

W sytuacji, gdy Sąd Okręgowy uzna wniosek za zasadny i orzeknie o ubezwłasnowolnieniu częściowym – następnie odpis postanowienia do Sądu Opiekuńczego, który ustanawia kuratora.

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz