UBEZWŁASNOWOLNIENIE DZIECKA

ubezwłasnowolnienie dzieckaW praktyce większość wniosków o ubezwłasnowolnienie składanych do Sądów Okręgowych dotyczą osób starszych. Wskazania jednak wymaga, iż prawo przewiduje również możliwość ubezwłasnowolnienia dziecka, mimo że nie dysponuje ono jeszcze pełną zdolnością do czynności prawnych.

KIEDY MOŻNA UBEZWŁASNOWOLNIĆ DZIECKO?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami małoletni może zostać ubezwłasnowolniony całkowicie jedynie w przypadku, gdy ukończył 13 lat. Wynika to z faktu, że do 13 r.ż. dzieci i tak nie posiadają zdolności do czynności prawnych. Zyskują ją w formie ograniczonej wraz z osiągnięciem ww. wieku.

Ponadto muszą zachodzić także standardowe przesłanki ubezwłasnowolnienia – małoletni wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych nie jest w stanie kierować swym postępowaniem.

CZY DLA MAŁOLETNIEGO USTANAWIA SIĘ OPIEKUNA?

Jeżeli Sąd wyda postanowienie o ubezwłasnowolnieniu dziecka to sprawa zazwyczaj nie jest kierowana do Sądu Opiekuńczego celem wyznaczenia opiekuna, gdyż małoletni do osiągnięcia pełnoletności pozostają pod władzą rodzicielską, wobec czego co do zasady nie zachodzi taka potrzeba.

Podkreślenia jednak wymaga, iż w ślad za art. 108 KRO rodzice – mimo sprawowania władzy rodzicielskiej są ograniczeni tymi samymi obowiązkami, które ciążą na opiekunie prawnym. W praktyce oznacza to np. składanie do Sądu sprawozdań, nadzór Sądu, obowiązek sporządzania inwentarza majtku małoletniego, obowiązek uzyskania zgody Sądu w istotniejszych sprawach dotyczących osoby i majątku dziecka itp.

DO KTÓREGO SĄDU NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ Z WNIOSKIEM O UBEZWŁASNOWOLNIENIE DZIECKA?

W ślad za obowiązującymi przepisami właściwym będzie Sąd Okręgowy odpowiedni dla miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek, tj. małoletniego dziecka.

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz