Wniosek o podział majątku wspólnego – co powinien zawierać

wniosek o podział majątku

Majątkiem wspólnym są rzeczy oraz prawa nabyte przez małżonków w trakcie trwania wspólności majątkowej. Decydując się na sądowy podział majątku – w przypadku, gdy małżonkowie nie dojdą do porozumienia umożliwiającego notarialne dopełnienie formalności – w pierwszej kolejności należy złożyć do Sądu odpowiedni wniosek.

JAKIE WYMOGI FORMALNE MUSI SPEŁNIAĆ WNIOSEK O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO?

W pierwszej kolejności trzeba wskazać, że taki wniosek powinien czynić zadość wymogom pisma procesowego.

Ponadto koniecznym jest zawarcie podstawy prawnej ustania wspólności majątkowej między małżonkami np. wyrok rozwodowy. Kolejną kwestią jest ustalenie i wskazanie wszystkich składników majątku wspólnego małżonków oraz wartości majątku wspólnego. We wniosku powinna znaleźć się również propozycja jego podziału wraz z uzasadnieniem.

Dodatkowo, jeśli stan faktyczny sprawy tego wymaga można zawrzeć także żądanie zwrotu poczynionych nakładów lub świadczeń, a także żądać ustalenia nierównych udziałów.

W kwestiach spornych należy załączyć również wszystkie niezbędne dowody, które będą świadczyły np. o fakcie poczynienia nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny.

CZY WNIOSEK O PODZIAŁ MAJĄTKU PODLEGA OPŁACIE?

Tak, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, jest to opłata stała wynosząca 1000 zł, jeśli zaś Strony osiągnęły porozumienie co do sposobu podziału i wartości poszczególnych składników, wówczas wysokość opłaty to 300 zł.

Opłaty można dokonać w kasie Sądu lub przelewem na rachunek bankowy Sądu.

KTÓRY SĄD JEST WŁAŚCIWY W SPRAWIE O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – właściwe rzeczowo są Sądy Rejonowe, niezależnie do wartości przedmiotu sporu (czyli łącznej wartości majątku wspólnego).

Jeśli chodzi o właściwość miejscową – właściwym będzie Sąd miejsca położenia majątku (art. 566 kpc). W odniesieniu do majątku wspólnego, w skład którego wchodzi kilka nieruchomości położonych w różnych obszarach właściwości Sądów Rejonowych – wnioskodawca ma wówczas prawo wyboru.

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz