Zmiana nazwiska po rozwodzie – procedura i termin

Małżonkowie podczas ślubu deklarują, jakie nazwiska będą nosić. W przypadku, gdy para zdecyduje się na zakończenie małżeństwa, powrót do nazwiska sprzed zawarcia związku małżeńskiego może stanowić bardzo istotny element towarzyszący rozwodowi, w związku z brakiem poczucia identyfikacji z obecnym nazwiskiem bądź niechęcią do byłego współmałżonka.

Komu przysługuje prawo do zmiany nazwiska po rozwodzie?

Należy pamiętać, że wchodząc w związek małżeński żona może przyjąć nazwisko męża, ale także istnieje możliwość, żeby to mąż przyjął nazwisko żony. Ponadto nowożeńcy mogą zdecydować się na pozostanie przy swoich dotychczasowych nazwiskach.

W związku z powyższym w sytuacji, gdy para nie zdecydowała się na zmianę nazwiska – rozwód nie wpływa na ich dane personalne.

W przypadku, kiedy małżonkowie przejęli nazwisko po sobie – była żona może powrócić do nazwiska panieńskiego, analogicznie były mąż do kawalerskiego przy zachowaniu wymaganego terminu.

Jaki jest termin na zmianę nazwiska po rozwodzie?

Przy procedurze powrotu do nazwiska panieńskiego/kawalerskiego ważne jest dochowanie wymaganego terminu tj. 3 miesięcy. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż termin ten liczy się od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu.

W przypadku niedochowania terminu zmiana nazwiska będzie możliwa wyłącznie na podstawie przepisów Ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Jak wygląda procedura zmiany nazwiska po rozwodzie?

Żeby powrócić do nazwiska panieńskiego/kawalerskiego po rozwodzie należy złożyć oświadczenie przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego o woli powrotu do poprzedniego nazwiska. Do złożenia przedmiotowego oświadczenia należy dostarczyć urzędnikowi dokument potwierdzający tożsamość, dowód uiszczenia opłaty skarbowej, wynoszącej 11 zł oraz podać ustnie informacje o miejscu, w którym sporządzono akt małżeństwa i dacie uprawomocnienia się orzeczenia Sądu o rozwodzie.

Ponadto, zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 23 września 1974 r., sygn. akt: III CRN 188/74 – nie ma możliwości złożenia takiego wniosku przed Sądem w postępowaniu rozwodowym: „Art. 59 k.r.o. przyznaje rozwiedzionej żonie uprawnienie powrotu do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa. Oświadczenie w tym przedmiocie może jednak ona złożyć wyłącznie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego i w terminie trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego. Żaden inny organ nie jest uprawniony do przyjęcia oświadczenia. Sąd nie może również zamieścić takiego orzeczenia w samym wyroku rozwodowym.”

Należy pamiętać, iż dokonanie zmiany jest możliwe dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia Sądu o rozwodzie.

Czy po rozwodzie jeden z małżonków może zażądać od drugiego zmiany nazwiska?

W przypadku, gdy jeden z byłych małżonków nie życzy sobie, żeby drugi nosił jej/jego nazwisko – nie ma możliwości nakazania jego zmiany. Musi to być samodzielna decyzja małżonka, który przyjął nazwisko męża/żony, na co wskazuje Sąd Najwyższy w swoim postanowieniu z dnia 2 lutego 1978 r., sygn. akt: IV CZ 11/78: Były mąż nie może domagać się odebrania swojej byłej żonie prawa do nazwiska nabytego przez małżeństwo, jako że kodeks rodzinny i opiekuńczy takiej możliwości nie przewiduje.”

Jakie obowiązki wiążą się z powrotem do nazwiska sprzed małżeństwa?

Należy pamiętać, że decydując się na powrót do nazwiska kawalerskiego/panieńskiego trzeba dopełnić formalności związanych z wymianą dokumentów, chociażby dowodu osobistego.

Zamieszczony na niniejszej stronie wpis ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi pomocy prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze.

Masz pytania – skontaktuj się z nami

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz