NIEGODNOŚĆ ALIMENTACJI – CZYLI CZY RODZICE, KTÓRZY PRZEZ CAŁE ŻYCIE NIE ANGAŻOWALI SIĘ W OPIEKĘ NAD DZIECKIEM MOGĄ ŻĄDAĆ OD NICH ALIMENTÓW?

niezgodność alimentacjiW rodzinach relacje kształtują się przeróżnie. Zdarza się, że każdy członek wywiązuje się ze swoich obowiązków modelowo, jednak są też przypadki, gdy uporczywie się od nich uchylają. Czy w takim razie rodzicowi, który zaniedbywał czy krzywdził w przeszłości dziecko należą się alimenty w przypadku popadnięcia w niedostatek?

CZYM JEST NIEGODNOŚĆ ALIMENTACJI?

Jest to sytuacja, w której roszczenie „uprawnionego” do świadczeń alimentacyjnych stanowi sprzeczne z zasadami współżycia społecznego nadużycie przysługującego mu uprawnienia.

KIEDY MOWA O NIEGODNOŚCI ALIMENTACJI?

Aby mówić o niegodności alimentacji roszczenie musi być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Ta sprzeczność może przejawiać się na kilku obszarach:

1. podejmowanie przez „uprawnionego” w przeszłości działań godzących w duchowe dobro:

  • pozbawienie dziecka naturalnego środowiska i oddanie go np. innemu członkowi rodziny wskutek niechęci do osobistego sprawowania nad nim pieczy,
  • nieudzielenie dziecku koniecznej pomocy dla osiągnięcia niezbędnego wykształcenia mimo posiadania możliwości finansowych,
  • w przypadku małżonków – nieuzasadnione zerwanie pożycia małżeńskiego i wejście w związek konkubencki lub też inne naruszanie obowiązku wierności i lojalności względem drugiego małżonka.

2. podejmowanie przez „uprawnionego” w przeszłości działań godzących w zdrowie i życie samego zobowiązanego lub też członka jego rodziny. Takie działania mogą polegać np. na stosowaniu przemocy fizycznej i psychicznej, porzuceniu w niebezpieczeństwie, nakłanianie do używek w młodym wieku itd.

3. podejmowanie przez „uprawnionego” działań zagrażających własnej osobie. Może to przejawiać się m.in. pogardą dla społecznie akceptowalnych wartości, popadnięciu w alkoholizm, uzależnieniu od narkotyków lub hazardu czy też uporczywe unikanie wykonywania pracy zarobkowej.

CZY RODZIC, KTÓRY NIE INTERESOWAŁ SIĘ DZIECKIEM PRZEZ CAŁY OKRES JEGO MAŁOLETNOŚCI W SYTUACJI POPADNIĘCIA W NIEDOSTATEK MA PRAWO DOMAGAĆ SIĘ OD DOROSŁEGO JUŻ DZIECKA ALIMENTÓW?

Oczywiście taki rodzic może wystąpić do Sądu z roszczeniem. W takiej sytuacji dorosłe już dziecko powinno na etapie postępowania podnieść kwestie niegodności alimentacji z uwagi na fakt, iż roszczenie rodzica o alimenty stanowi sprzeczne z zasadami współżycia społecznego nadużycie przysługującego mu uprawnienia.

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz