NIEGODNOŚĆ ALIMENTACJI – CZYLI CZY RODZICE, KTÓRZY PRZEZ CAŁE ŻYCIE NIE ANGAŻOWALI SIĘ W OPIEKĘ NAD DZIECKIEM MOGĄ ŻĄDAĆ OD NICH ALIMENTÓW?

niezgodność alimentacji

W rodzinach relacje kształtują się przeróżnie. Zdarza się, że każdy członek wywiązuje się ze swoich obowiązków modelowo, jednak są też przypadki, gdy uporczywie się od nich uchylają. Czy w takim razie rodzicowi, który zaniedbywał czy krzywdził w przeszłości dziecko należą się alimenty w przypadku popadnięcia w niedostatek?

Jest to sytuacja, w której roszczenie „uprawnionego” do świadczeń alimentacyjnych stanowi sprzeczne z zasadami współżycia społecznego nadużycie przysługującego mu uprawnienia.

KIEDY MOWA O NIEGODNOŚCI ALIMENTACJI?

Aby mówić o niegodności alimentacji roszczenie musi być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Ta sprzeczność może przejawiać się na kilku obszarach:

1. podejmowanie przez „uprawnionego” w przeszłości działań godzących w duchowe dobro:

  • pozbawienie dziecka naturalnego środowiska i oddanie go np. innemu członkowi rodziny wskutek niechęci do osobistego sprawowania nad nim pieczy,
  • nieudzielenie dziecku koniecznej pomocy dla osiągnięcia niezbędnego wykształcenia mimo posiadania możliwości finansowych,
  • w przypadku małżonków – nieuzasadnione zerwanie pożycia małżeńskiego i wejście w związek konkubencki lub też inne naruszanie obowiązku wierności i lojalności względem drugiego małżonka.

2. podejmowanie przez „uprawnionego” w przeszłości działań godzących w zdrowie i życie samego zobowiązanego lub też członka jego rodziny. Takie działania mogą polegać np. na stosowaniu przemocy fizycznej i psychicznej, porzuceniu w niebezpieczeństwie, nakłanianie do używek w młodym wieku itd.

3. podejmowanie przez „uprawnionego” działań zagrażających własnej osobie. Może to przejawiać się m.in. pogardą dla społecznie akceptowalnych wartości, popadnięciu w alkoholizm, uzależnieniu od narkotyków lub hazardu czy też uporczywe unikanie wykonywania pracy zarobkowej.

CZY RODZIC, KTÓRY NIE INTERESOWAŁ SIĘ DZIECKIEM PRZEZ CAŁY OKRES JEGO MAŁOLETNOŚCI W SYTUACJI POPADNIĘCIA W NIEDOSTATEK MA PRAWO DOMAGAĆ SIĘ OD DOROSŁEGO JUŻ DZIECKA ALIMENTÓW?

Oczywiście taki rodzic może wystąpić do Sądu z roszczeniem. W takiej sytuacji dorosłe już dziecko powinno na etapie postępowania podnieść kwestie niegodności alimentacji z uwagi na fakt, iż roszczenie rodzica o alimenty stanowi sprzeczne z zasadami współżycia społecznego nadużycie przysługującego mu uprawnienia.

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz