Ubezwłasnowolnienie a posiadanie dowodu osobistego

Zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie, a także uprawniającym do przekraczania granic niektórych państw. Prawo do jego posiadania przysługuje każdemu obywatelowi, a co więcej – obowiązkiem każdego pełnoletniego obywatela jest jego posiadanie. Niekiedy rodzi się pytanie, czy osoba ubezwłasnowolniona może posiadać taki dokument?

Jeśli osoba ubezwłasnowolniona jest pełnoletnia, tak jak każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ma ona obowiązek wyrobienia aktualnego dokumentu w postaci dowodu osobistego.

Należy pamiętać, że dowód osobisty jest dokumentem potwierdzającym tożsamość, wobec czego jego posiadanie jest niezbędne nie tylko przy dokonywaniu czynności prawnych. Może być także konieczne podczas czynności życia codziennego, jak np. wizyta u lekarza. Ponadto osoba ubezwłasnowolniona nie jest w żaden sposób ograniczona w zakresie możliwości przemieszczania się poza granice kraju, przy czym wymagane jest posiadanie dowodu osobistego lub paszportu.

Czy ubezwłasnowolniony może złożyć wniosek o dowód osobisty?

Zgodnie z art. 25 ww. ustawy wniosek o wydanie dowodu osobistego może złożyć osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej wniosek w jej imieniu składa opiekun prawny, jednakże wymagana jest wówczas obecność ubezwłasnowolnionego.

Czy po ubezwłasnowolnieniu trzeba wymienić dowód osobisty?

Jeśli osoba ubezwłasnowolniona przed wydaniem przez Sąd orzeczenia posiadała dowód osobisty, w którego warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego zgodnie z brzmieniem art. 46 ust. 1 pkt. 4c ustawy o dowodach osobistych, dokument podlega wymianie. Opiekun prawny ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie organu dowolnej gminy.

Jeśli szukasz porady lub wsparcia prawnego, skontaktuj się z nami.

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz