UBEZWŁASNOWOLNIENIE OSOBY UZALEŻNIONEJ OD ALKOHOLU

ubezwłasnowolnienie osoby uzależnionej od alkoholuZgodnie z art. 13 KC w sytuacji, gdy osoba nadużywająca alkoholu i jednocześnie niebędąca w stanie pokierować samodzielnie swoim postępowaniem może zostać ubezwłasnowolniona całkowicie. Wdrożenie procedury ma na calu ochronę osoby uzależnionej, a także jej majątku.

Do ubezwłasnowolnienia całkowitego może dojść, gdy:

  • osoba, która ukończyła lat 13,
  • cierpiąca na chorobę psychiczną lub niedorozwój umysłowy,
  • lub osoba cierpiąca na innego rodzaju zaburzenia psychiczne, a w szczególności pijaństwo lub narkomanię
  • nie jest w stanie samodzielnie kierować swoim postępowaniem.

CZY ALKOHOLIZM JEST PRZESŁANKĄ DO UBEZWŁASNOWOLNIENIA CAŁKOWITEGO?

Z pewnością zgodnie z obowiązującymi przepisami alkoholizm może być powodem do ubezwłasnowolnienia całkowitego, ponieważ osoba uzależniona niekiedy nie jest zdolna do samodzielnego kierowania swoim postępowaniem oraz do świadomego podejmowania czynności prawnych.

Należy jednak mieć na uwadze, że zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, wyrażonego w postanowieniu z dnia 23 lutego 1968 r. w sprawie o sygn. akt: II CR 32/60 – alkoholizm (podobnie jak narkomania) stanowi przesłankę do ubezwłasnowolnienia całkowitego dopiero w sytuacji, gdy biegły sądowy stwierdzi, że uzależnienie ma charakter zaburzenia psychicznego.

KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM O UBEZWŁASNOWOLNIENIE CAŁKOWITE OSOBY UZALEŻNIONEJ OD ALKOHOLU?

Legitymację procesową do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie całkowite ma wyłącznie ściśle określony krąg osób:

  • małżonek,
  • krewni w linii prostej – dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie,
  • przedstawiciel ustawowy,
  • prokurator;

GDZIE POWINIEN ZOSTAĆ ZŁOŻONY WNIOSEK O UBEZWŁASNOWOLNIENIE OSOBY UZALEŻNIONEJ OD ALKOHOLU?

Sądem właściwym dla spraw o ubezwłasnowolnienie jest Sąd Okręgowy dla miejsca zamieszkania (lub pobytu) osoby, której sprawa dotyczy. Istotne jest, że wniosek o ubezwłasnowolnienie powinien czynić zadość wymogom pisma procesowego, a także zawierać uzasadnienie działania wnioskodawcy, poparte adekwatnym materiałem dowodowym.

CZY MOŻNA WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM O PRZYMUSOWE LECZENIE OSOBY UZALEŻNIONEJ OD ALKOHOLU PODCZAS GDY TOCZY SIĘ POSTĘPOWANIE O UBEZWŁASNOWOLNIENIE TAKIEJ OSOBY?

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby oba rodzaje postępowań toczyły się równolegle, istotne jest natomiast, że ww. postępowania nie mogą być rozpoznawane łącznie.

CZY UBEZWŁASNOWOLNIENIE OSOBY UZALEŻNIONEJ OD ALKOHOLU UMOŻLIWIA UCHYLENIE SIĘ OD OBOWIĄZKU SPŁATY ZADŁUŻEŃ?

Postanowienie o ubezwłasnowolnieniu pozwala zabezpieczyć osobę i majątek osoby uzależnionej, nie ma jednak mocy wstecznej, a także nie powoduje ustania dotychczasowych zobowiązań. Oznacza to, że taka osoba w dalszym ciągu ma obowiązek spłacać zaciągnięte kredyty czy pożyczki, jednak nie może już samodzielnie zaciągnąć nowych zobowiązań.

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz